STRUCTURAL DAMAGE DETECTION BASED ON RESPONSE EVALUATION USING CHAOTIC EXCITATION AND CROSS PREDICTION ERROR

Yasutoshi NOMURA, Hitoshi FURUTA, Mitsuo KAWATANI, Michiyuki HIROKANE, Koichiro NAKATSU
2009 Doboku Gakkai Ronbunshuu A  
doi:10.2208/jsceja.65.30 fatcat:e3rxbwjesbhhtgjh6wahvqto4y