The Place of the Association of Insurance and Reinsurance in the Warta SA Property Insurance Market
Miejsce TUiR Warta S.A. na rynku ubezpieczeń majątkowych

Jerzy P. Gwizdała
2015 Studia Oeconomica Posnaniensia  
MieJsce TUiR WaRTa s.a. na RynkU UbezPieczeń MaJąTkoWych streszczenie: Działalność Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji Warta S.A. w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. To właśnie ona wprowadziła wiele rozwiązań oraz zastosowań w różnych grupach ubezpieczeń oferowanych przedsiębiorstwom, które stały się standardem na rynku. Przez ponad 90 lat działalności na rynku Warta stała się jednym z największych graczy ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Od
more » ... u swojego istnienia przeszła przemiany ustroju gospodarczego państwa z pozytywnym skutkiem. Świadczy to o doborze dobrej kadry zarządczej oraz stworzeniu oferty produktowej dostosowanej do potrzeb rynku ubezpieczeń majątkowych. słowa kluczowe: rynek, ubezpieczenia majątkowe, towarzystwo ubezpieczeniowe, sektor. klasyfikacja JeL: G22. abstract: The activity of the Warta Group SA has greatly contributed to the development of the insurance market in Poland. It introduced a number of solutions and applications for various classes of insurance offered to companies which have become the standard in the market. After more than 90 years in the business Warta has become one of the greatest players in the field of property insurance in Poland. Since its inception it has undergone the transformation of the economic system with positive results. This demonstrates the ability of its directors and the establishment of a product offering tailored to the needs of the property insurance market.
doi:10.18559/soep.2015.11.2 fatcat:3k3oltunujejfenpobxknmrvca