Biocompatible acid-labile polymersomes from PEO-b-PVA derived amphiphilic block copolymers

Zeng-Ying Qiao, Jing Cheng, Ran Ji, Fu-Sheng Du, De-Hai Liang, Shou-Ping Ji, Zi-Chen Li
2013 RSC Advances  
Scheme S1. Synthetic route of block copolymer PEO 114 -b-PVA 240 . Electronic Supplementary Material (ESI) for RSC Advances This journal is
doi:10.1039/c3ra42824a fatcat:7zvgdv2yynbx3pl5lkhjtlrvha