Erişkinlik Aşamasında Öğrencilerde Spor ve Çoklu Zeka İlişkisi

Egemen ERMİŞ
2018 Turkish Studies  
ÖZET Bu araştırmanın amacı, erişkinlik aşamasında bulunan öğrencilerde spor ve çoklu zeka alanları arasındaki bağlantının araştırılmasıdır. Çalışmaya aktif olarak spor yapan ve yapmayan toplam 129 öğrenci katılmıştır. Araştırmada öğrencilere bir bilgi formu ve "Çoklu Zeka Envanteri" dolturdulmuştur. Çoklu zeka ölçeği 5'li Likert tipindedir. 10 bölüm ve toplam 80 maddeyi kapsamaktadır. Verilerin analizi için SPSS paket programı (22.00) kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde bağımsız iki
more » ... ene ait t testi ve tek yönlü varyans analizi ile LSD kullanılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin en yüksek puan aldığı zeka mantıksal zeka (27,58) iken, bunu görsel zeka (26,72) ve müziksel zeka (25,62) izlemiştir. En düşük zeka alanı ise sözel zeka (22,60) olarak bulunmuştur. Araştırmada kadın öğrencilerin çoklu zeka puanları erkek öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Cinsiyete göre öğrenciler arasında mantıksal, görsel, müziksel, bedensel, sosyal, içsel ve doğacı zeka alanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Spor yapmayanlar ile golf ve güreş sporu yapanlar arasında sözel, mantıksal, görsel, müziksel, bedensel, sosyal içsel ve doğacı zeka alanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Sonuç olarak, erişkinlik aşamasında öğrencilerin spor yapmalarının çoklu zeka puanlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Bu yüzden, öğrencilerin sportif faaliyetlerden daha fazla yararlanmaları ve daha çok spora yönlendirilmeleri için gerekli çalışmalar ve destekler ABSTRACT The purpose of this study is to examine the association between sport and multiple intelligence areas in students who are in adulthood period. A total of 129 students who actively participated in sports and those who did not were included in the study. The students were dedicated an information form and "Multiple Intelligences Inventory". Multiple Intelligences Inventory is a 5-Likert type inventory. It Contain 10 categories and 80 items. SPSS program (22.00) was used to analyse the data.Independent t-test for two variables, one way variance analysis and LSD were used in statistical analyses. Egemen ERMİŞ -Aydan ERMİŞ -Osman İMAMOĞLU
doi:10.7827/turkishstudies.14093 fatcat:ajvf6gaxf5bk7i3rbisjsyrsaa