Comparison of the Effects of Flight Restraint in the Partridge (Alectoris chukar) by Tenectomy, Capsulectomy or Tenectomy Plus Capsulectomy Techniques
Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Uçmanın Egellenmesi Amacıyla Kullanılan Tenektomi, Kapsülektomi veya Tenektomi + Kapsülektomi Tekniklerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

İbrahim DEMİRKAN, Süleyman ALTIN, Aysun ÇEVİK DEMİRKAN, Musa KORKMAZ
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Özet Bu çalışmada kınalı kekliklerde (Alectoris chukar), görevleri carpal eklemi germek olan musculus extensor carpi radialis ve m. extensor carpi ulnaris'in inzersiyo yerlerinden tenektomileri ve güçlü ekstensiyon-fleksiyon hareket kabiliyetine sahip articulatio cubiti'nin kapsulektomi, yöntemlerinin ayrı ve beraber uygulanması ile uçuşun sınırlandırılmasındaki yeterlilikleri karşılaştırmalı olarak araştırıldı. Cinsiyet farkı gözetmeksizin bir yaşını tamamlamış uçuş kusuru bulunmayan 30 kınalı
more » ... ulunmayan 30 kınalı keklikten 10'arlı üç grup oluşturuldu. Birinci grupta, tek taraflı m. extensor carpi radialis'in ve m. extensor carpi ulnaris'in insersiyo yerinden tenektomileri yapıldı. İkinci grupta tek taraflı articulatio cubiti'nin kapsulektomisi yapıldı. Üçüncü grupta tenektomi ve kapsulektomi beraber uygulandı. Ameliyattan sonra 28. günde gruplara uçuş kontrolleri yapıldı. Bu kontroller 15'er günlük sürelerle 5 kez tekrarlanarak zamanla iyileşmenin uçuş kabiliyetini kazanma üzerine etkileri değerlendirildi. Çalışma sonucunda gerçekleştirilen yatay lokomotor performans testleriyle her iki yöntemin de kınalı kekliklerde fizyolojik bir kusur oluşturmadan uçuş kabiliyetini sınırladığı görüldü. Bununla birlikte kapsulektomi yönteminin tenektomi yöntemine göre uçuşun sınırlandırılmasında daha başarılı olduğu tespit edildi. Summary This study aimed comparatively at revealing the degree of deflight effects of the tenectomies of the radial and ulnar extensor carpi muscles at their insertios both extensing the carpal joint and capsulectomy of the cubiti joint possessing strong extentionflexion movements in chukars (Alectoris chukar) either seperately or in combination on flight limitation. A number of 30 mature chukars having no appearent flight faults, regardles of sex, were equally divided into three groups. The first group was applied unilateral tenectomy of the radial and ulnar carpal extensor muscles at their insertios. The second group underwent unilateral capsulectomy of the cubiti joint. Both the unilateral tenectomy and capsulectomy were applied to the third group. Fligth control was done in all the birds from all the groups on the 28th day after the surgery. These controls were carried out 5 times with 15 days of intervals to evaluate timely effects of the healing on flight. According to the study the horizontal locomotor performance tests showed that both techniques limited the flight in chukars without any physiological defects. However the capsulectomy technique was more succesful in flight limitation than the tenectomy technique
doi:10.9775/kvfd.2010.2296 fatcat:zk62xyhjpveajpnzr5z7ka5hvy