Postoperative Migration of Short Stem Prosthesis of the Hip Joint

Paweł Kamiński, Jakub Szmyd, Jarosław Ambroży, Wojciech Jurek
2015 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  
STRESZCZENIE Wstęp. Alo pla sty ka sta wu bio dro we go jest po wszech nie sto so wa ną pro ce du rą da ją cą prze wi dy wal ne, dłu go trwałe do bre wy ni ki. En do pro te zy krót ko trz pie nio we po zwa la ją za cho wać nie na ru szo ną ja mę szpi ko wą oraz część bli ższą trzo nu. Wy ka za no, że w po rów na niu do en do pro tez ze stan dar do wym trzpie niem, da ją lep sze wy ni ki kli nicz ne. Ce lem pra cy by ła oce na mi gra cji trzpie nia en do pro te zy sta wu bio dro we go Pro xi ma.
more » ... ro we go Pro xi ma. Mi gra cję okre śla no ja ko zmianę ką ta po ło że nia trzpie nia w kie run ku szpo ta wo ści. Ma te riał i me to dy. Do ba da nia włą czo no gru pę 164 cho rych (83 ko bie ty, 81 mę żczyzn) ope ro wa nych w latach 2007-2012 w Kra kow skim Cen trum Re ha bi li ta cji i Or to pe dii, u któ rych wy ko na no alo pla sty ki przy uży ciu 185 en do pro tez ty pu Pro xi ma. Wy ni ki. Pod da no ana li zie ra dio lo gicz nej se rię trzech zdjęć wy ko na nych u ka żde go cho re go w do bie "0", po 6 i po 12 mie sią cach. Stwier dzo no mi gra cję w kie run ku szpo ta we go usta wie nia trzpie nia w okre sie ob ser wa cji. Wy kaza no ko re la cję po mię dzy zmia ną ką ta szpo ta we go po ło że nia en do pro te zy a cza sem ob ser wa cji. Po 12 mie sią cach śred nia zmia na ką ta szpo ta wo ści wy no si ła 8,21º. Wy ka za no istot ną sta ty stycz nie ró żni cę w ką cie szpo ta we go po łoże nia en do pro te zy w za le żno ści od płci pa cjen ta. Po 12 mie sią cach, zmia na łącz na wy no si ła u ko biet 6,82º, a u mężczyzn 9,65º. Nie wy ka za no istot nej ko re la cji po mię dzy BMI pa cjen ta, wie kiem pa cjen ta oraz su ma rycz ną dłu go ścią szyj ki sto so wa ne go im plan tu a pro gre sją ką ta szpo ta we go po ło że nia en do pro te zy. Wnio ski. 1. Im plant krót ko trz pie nio wy Pro xi ma ule ga naj więk sze mu prze miesz cze niu w kie run ku szpo ta wo ści w okre sie pierw szych 6 mie się cy od za ło że nia. 2. Zmia na ką ta szpo ta we go po ło że nia en do pro te zy za le żna jest od wyj ścio we go osa dze nia en do pro te zy oraz płci. 3. Zmia na ką ta szpo ta we go po ło że nia en do pro te zy nie jest za le żna od wie ku cho re go oraz BMI. Słowa kluczowe: endoproteza krótkotrzpieniowa, całkowita aloplastyka stawu biodrowego, migracja trzpienia endoprotezy SUMMARY Background. Hip replacement surgery is a popular procedure that provides predictable, long-lasting and good effects. The use of short stem prostheses helps preserve an intact medullary cavity and proximal diaphysis. It has been demonstrated that the use of short stem prostheses leads to better clinical results compared to standard stem prostheses. The study aimed to assess the migration of the stem of the Proxima hip prosthesis. Migration was defined as a change in the angle of stem position towards a varus deformity. Material and methods. The study involved 164 patients (83 women, 81 men) who underwent hip replacement surgery with a total of 185 Proxima prostheses in the Cracow Rehabilitation Centre between 2007 and 2012. Results. Radiographic analysis included a series of three radiographs obtained for each patient on Day 0 and after 6 and 12 months. Stem migration towards a varus deformity was reported during the follow-up period. There was a correlation between the change in the angle of varus prosthesis alignment and the length of follow-up. The mean change of the varus angle was 8.21° after 12 months. There was a statistically significant difference in the angle of the varus prosthesis alignment between the sexes. After 12 months the total change was 6.82° in women and 9.65°i n men. There was no significant correlation between a patient's BMI, age, the total length of the neck of the implant and the progression of the angle of varus prosthesis alignment. Conclusions: 1. The greatest displacement of the Proxima short stem implant towards a varus deformity is seen within the first 6 months following implantation. 2. The change of the angle of varus prosthesis alignment depends on the initial positioning of the prosthesis and the sex of the patient. 3. The change of the angle of varus prosthesis alignment is independent from the patient's age and BMI.
doi:10.5604/15093492.1143533 pmid:25759153 fatcat:c6sgtrcverdutjqoikrrvtifwa