Characteristics of Psychiatry Consultations Requested from the Neurology Clinic, Diagnostic Congruence Rates between Psychiatrists and Neurologists

Esin ERDOGAN, Dursun Hakan DELİBAŞ, Neslihan EŞKUT
2020 Journal of Contemporary Medicine  
Psychiatry and neurology are concerned with central nervous system dysfunctions; therefore, a common approach to said diseases is required. The aim of this study was to investigate the characteristics of psychiatric consultations, diagnostic congruence rates of psychiatric disorders, and the diagnostic accuracy between psychiatrist and neurologists in a neurology clinic of a training hospital. Material and Method: Psychiatric consultations requested between 01.01.2017 and 01.07.2019 were
more » ... 07.2019 were evaluated retrospectively. The accuracy rate between the final psychiatric diagnosis made by the consulting psychiatrist and the initial psychiatric diagnosis made by the neurologist as well as the diagnostic congruence rate between two departments were examined. Results: The most common reasons for consultation were agitation (36.5%), depressive symptoms (23.9%), and history of psychiatric treatment (18.9%), respectively. The most common diagnoses made by psychiatrists were depressive disorders (29.7%), anxiety disorders (18.9%), and cognitive disorders (11.7%). Accurate diagnosis rates were found to be high for psychotic disorders (100%), bipolar disorder (90.9%), alcohol/substance use disorders (A/SUD) (83.3%) and cognitive disorders (73.7%), and low for somatization disorders (50%).and anxiety disorders (29.2%). The diagnostic congruence between the two physicians was high (kappa=0.62) for A/ SUD and moderate for cognitive and depressive disorders (kappa=0.57, kappa=0.42). Discussion and Conclusion: This study showed that A/SUD is well recognized by neurologists, but anxiety disorder and somatization disorder, which are commonly seen in inpatients, are poorly recognized. Due to the limited number of studies in this field, our study is valuable in emphasizing the importance of recognizing psychiatric comorbidities in the neurological patient population. Amaç: Psikiyatri ve nöroloji merkezi sinir sistemine ait işlev bozukluklarıyla ilgilenmeleri nedeniyle ilgili hastalıklara yönelik ortak yaklaşım gerekmektedir. Bu araştırmada bir eğitim hastanesinin nöroloji kliniğinde yatarak tedavi gören hastalara istenen psikiyatri konsültasyonlarının özellikleri, psikiyatrik hastalıkların tanı benzerlik oranları ve psikiyatri hekimi ile nöroloji hekimi arasındaki psikiyatrik tanı uyumunun araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-Temmuz 2019 tarihleri arasında istenen tüm psikiyatri konsültasyonları geriye dönük olarak değerlendirilmiş, konsültan psikiyatristin belirlediği son psikiyatrik tanı ile nöroloğun belirlediği ilk psikiyatrik tanı arasındaki doğruluk oranı ve iki branş arasındaki tanı uyumu incelenmiştir. Bulgular: En sık konsültasyon istenme nedenleri sırasıyla ajitasyon (%36,5), depresyon belirtileri (%23,9) ve geçmişte psikiyatrik tedavi öyküsü (%18,9) olarak bulunmuştur. Psikiyatristler tarafından en sık konulan tanılar depresif bozukluklar (%29,7), anksiyete bozuklukları (%18,9) ve kognitif bozukluklardır (%11,2). Doğru tanınma oranları alkol/madde kullanım bozuklukları (A/MKB) (%83,3) ve kognitif bozukluklar (%73,7) için yüksek saptanırken, somatizasyon bozukluğu (%50) ve anksiyete bozuklukları (%29,2) için düşük saptanmıştır. A/MKB için iki hekim arasındaki tanı uyumu yüksek (kappa=0,62), kognitif bozukluklar ve depresif bozukluklar için orta düzeydedir (kappa=0,57, kappa=0,42). Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma A/MKB'nun nörologlar tarafından iyi tanındığını, ancak yatan hastalarda sıklıkla görülen anksiyete bozukluğu ve somatizasyon bozukluğunun tanısında yanılgıların yaşandığını göstermiştir. Bu alanda yapılan araştırma sayısının az olması nedeniyle araştırmamız nörolojik hasta popülasyonunda psikiyatrik eş tanıların tanınmasının önemini vurgulaması açısından değerlidir.
doi:10.16899/jcm.659338 fatcat:7vhxzjnicrcn7i3ezkrkfz5l6q