Paradigmaverskuiwings en die Afrikaanse mediese vaktaal

H.P. Wassermann
2012 Lexikos  
Paradigm Shifts and the Afrikaans Medical Terminology. The Paramediese Woordeboek, the first Afrikaans medical dictionary to appear in an age of international shifting paradigms in medicine, is reviewed against that background. An historical perspective on the influence of such shifts and their aims is presented, emphasising their effect on intercollegiate, communal and transactional communication. The enigma of the title concerns the intended target group, and inferred distinct technical
more » ... ology. The preface, with its claim to simplicity of definitions, and alleged problems with internationally recognised Afrikaans medical language is discussed. Constructional user-unfriendly aspects and incorrect definitions are pointed out, with a note on Afrikaans spelling. In spite of its title, it is largely a school dictionary. A perspective on the future of medical dictionaries and paradigm shifts is presented; paradigm shifts probably have less terminological than strategic implications. The latter involves reaching and providing for the needs of disadvantaged target groups in accessing a highly specialised intercollegiate technical language. A need for updating and revising the existing standard Afrikaans explanatory medical dictionary is emphasised; from such a revised edition user-defined explanatory wordlists could be abstracted by a panel of professionals from the intended target groups in accessing a highly specialised intercollegiate technical language. A challenging task awaits Afrikaans medical dictionaries. Opsomming: Die Paramediese Woordeboek, die eerste Afrikaanse mediese woordeboek om in 'n era van internasionale paradigmaverskuiwings in geneeskunde te verskyn, word teen daardie agtergrond beskou. 'n Historiese perspektief op die invloed van sulke verskuiwings en hul oogmerke word gegee, met klem op interkollegiale, kommunale en transaksionele kommunikasie. Die enigma van die titel gaan oor die bedoelde teikengroep, en 'n vermoedelik afsonderlike tegniese terminologie. Die voorwoord, met sy aanspraak op eenvoudige definisies, en beweerde probleme met die internasionaal erkende Afrikaanse mediese taal word bespreek. Konstruksionele gebrui-* Resensieartikel oor die Paramediese Woordeboek deur Lynette van Rensburg, 1996, 289 pp., ISBN 0-7986-3568-1, uitgegee deur Kagiso Uitgewers, Pretoria. http://lexikos.journals.ac.za H.P. Wassermann kersonvriendelike aspekte en foutiewe definisies word aangetoon, met 'n opmerking oor die Afrikaanse spelwyse. Ten spyte van sy titel is dit hoofsaaklik 'n skoolwoordeboek. 'n Perspektief op die toekoms van mediese woordeboeke word gegee; paradigmaverskuiwings het waarskynlik minder terminologiese as strategiese implikasies. Laasgenoemde betrek die bereiking van, en voorsiening in die behoeftes van agtergeblewe teikengroepe ten einde toegang te verkry tot 'n hoogs gespesialiseerde interkollegiale tegniese taal. Die behoefte aan bywerking van die bestaande standaard Afrikaanse verklarende woordeboek word beklemtoon; uit so 'n hersiene uitgawe kan gebruiker-gedefinieerde verklarende woordelyste ekstraheer word deur 'n paneel vakmanne uit die bedoelde teikengroep. 'n Uitdagende taak wag op Afrikaanse mediese woordeboeke.
doi:10.5788/8-1-960 fatcat:xv7xmeo4rvbejb4l4igo7ej44q