The influence of Extracellular Vesicles (Exosomes) of Mesenchymal Stromal Cells on Bone Tissue Regeneration
Влияние экстрацеллюлярных везикул (экзосом) мезенхимальных стромальных клеток на регенерацию костной ткани

I.V. Maiborodin, A.I. Shevela, V.V. Morozov, T.V. Mikheeva, N.F. Figurenko, R.V. Maslov, V.I. Maiborodina
2019 Novosti Khirurgii  
doi:10.18484/2305-0047.2019.2.196 fatcat:xcjhg7aninhyrain3xqvvaxqby