Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Sosyal Ağların Sosyal Sermaye Edinimindeki Rolü: Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri Üzerine Bir Araştırma

Hale Alan, H.Cenk Sözen
2017 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Sosyal sermaye kuramı ve temelini sosyometri çalışmalarından aldığı kabul gören sosyal ağ yaklaşımına yoğun ilgi nedeniyle bu araştırmada sosyal ağ içinde kadın yöneticilerin sahip oldukları biçimsel ve biçimsel olmayan ağ bağlarına ve biçimsel olmayan gruplar içerisinde yer alma eğilimlerinin fazla olmasının sosyal sermaye edinimindeki rolü üzerine odaklanılmıştır. Biçimsel olmayan ağların sosyal sermaye edinimindeki önemi Borsa İstanbul A.Ş.'de aktif olarak işlem gören şirketlerin
more » ... şirketlerin yönetim kurullarında görev yapan bağımsız kadın yönetim kurulu üyeleri üzerinde yapılan çalışmada ortaya çıkartılmıştır. Her kadın üyenin sahip olduğu ilişki, bağ ve temasları belirlenerek, UCINET 6.0 ve Microsoft Excel programı kullanılarak ağ ilişkileri matrisleri ve ağ haritaları oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında ortaya çıkmış olan önerme kadın yönetim kurulu üyeleri üzerinde sınanmış olup, bu önerme ile kadın yöneticilerin kariyer gelişimlerindeki biçimsel olmayan ağ ilişkileri ve biçimsel olmayan gruplar içerisinde yer alma eğilimleri ile edindikleri sosyal sermayelerinin fazla olmasının beklendiği sonucu ortaya çıkmıştır. Abstract This research is focused on the role of individuals in social networking in the acquisition of formal and informal network connections and the tendency to take part in unstructured groups in social capital, as it has recently been highly interested in social capital theory and social networking approach, which is regarded as based on sociometry studies. The importance of the acquisition of social capital by informal networks has been realized on the independent women's board directors working on the boards of actively traded companies of Borsa İstanbul A.Ş. By defining the İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Türk 340 relationships, ties and contacts that each women board director have, UCINET 6.0 and the Microsoft Excel program have been used to create network relations matrices and network maps. It is expected that informal network relations will provide more benefits when formal and informal networks evaluate the importance of acquiring social capital. The research proposal put forward in this study has been tested on woman board directors and this suggests that woman managers are expected to have more unregulated network relations in their career development and tendency to take part in informal groups and social capital they get.
doi:10.20491/isarder.2017.248 fatcat:bonytzma4fdntncprjn6sev7bq