Prezydenci RP na uchodźstwie wobec obchodów świąt narodowych

Jacek Piotrowski
2019 Dzieje Najnowsze  
Jacek Piotrowski https://orcid.org/0000-0001-5227-9945 Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego Prezydenci RP na uchodźstwie wobec obchodów świąt narodowych A b s t r a k t: Celem jest zaprezentowanie stosunku prezydentów RP na uchodźstwie do obchodów świąt narodowych, jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. czy odzyskania niepodległości 11 XI 1918 r. Autor podsumował cele oraz sposoby świętowania przez głowy państwa w latach . Uwzględnione zostały medialne echa tych poczynań.
more » ... W efekcie udało się uchwycić specyfi kę obchodów w kolejnych kadencjach. Autor stawia tezę o istotnym ich znaczeniu nie tylko dla podtrzymania polskości na obczyźnie, ale także dla gry politycznej w wymiarze wewnętrznym i na arenie międzynarodowej. S ł o w a k l u c z o w e: uchodźstwo niepodległościowe, prezydenci RP na uchodźstwie, święta narodowe 3 V i 11 XI, obchody świąt narodowych, orędzia prezydenckie. A b s t r a c t: The aim of the study is to present the attitude of the Polish presidents in exile to the celebration of national holidays, such as the anniversary of the Constitution of 3 May 1791, or Regaining Independence on 11 November 1918. The author summarises the goals and ways of celebrating these occasions by Polish heads of state in 1939-1990, with taking into account media echoes of these celebrations. As a result, he has been able to capture the specifi city of the celebrations in subsequent offi ce terms. The author puts forward a thesis about their signifi cant importance not only for maintaining Polishness abroad, but also for the political game both in the country and on the international arena. K e y
doi:10.12775/dn.2019.2.01 fatcat:ylwxsglkuvfdzd5l2nlfdm5lcu