Kariery naukowe historyczek samodzielnych pracownic nauki w latach 1945–1989

Jolanta Kolbuszewska
2020 Klio Polska Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej  
Kariery naukowe historyczek samodzielnych pracownic nauki w latach 1945-1989 Zarys treści: Studium niniejsze jest prozopografi czną analizą karier naukowych polskich historyczek, które w PRL uzyskały samodzielność naukową. Analizując środowisko naukowe siedmiu uniwersytetów: czterech utworzonych tuż po wojnie (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i trzech o dłuższej tradycji (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
more » ... Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), autorka zastanawia się, jaki wpływ na tempo awansu naukowego historyczek miały takie czynniki jak: pochodzenie społeczne, poglądy polityczne, zainteresowania badawcze i dorobek naukowy, a także uprzedzenia płciowe środowiska akademickiego. Porównanie uczelni nowo powstałych i prestiżowych służyło ponadto weryfi kacji hipotezy o większej możliwości awansu na nowych uniwersytetach.
doi:10.12775/kliopl.2020.09 fatcat:nqjmrqeih5fofek54xdhfb2vum