Students' cognitive patterns of textbook use in the learning process: The students' perspective
Učenički kognitivni obrasci upotrebe udžbenika u procesu učenja - perspektiva učenika

Slobodanka Antić
2018 Nastava i Vaspitanje  
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду учЕНИчКИ КОГНИТИВНИ ОбРАСЦИ уПОТРЕбЕ уЏбЕНИКА у ПРОЦЕСу учЕЊА -ПЕРСПЕКТИВА учЕНИКА 2 Циљ квалитативног истраживања које је представљено у овом раду био је да се представи перспектива ученика основне школе у односу на коришћење уџбеника. Применом упитника и полуструктурираног дубинског интервјуа испитивали смо неколико аспеката когнитивних образаца рада на уџбенику: општи приступ и однос према подвлачењу текста као
more » ... текста као основној интелектуалној техници рада на тексту, однос ученика према структуралним компонентама уџбеника и квалитет ученичког метакогнитивног праћења процеса разумевања у току учења из уџбеника. Налази показују да код већине ученика у њиховим когнитивним обрасцима рада на уџбенику: нема изграђене стратегије рада на тексту; доминира однос према уџбенику као према листи изолованих информација које треба меморисати; не препознају употребљивост структуралних компонената уџбеника које су конструисане да им буду подршка у разумевању садржаја који уче. Додатно, ученици показују недовољно развијену метакогнитивну регулацију процеса праћења разумевања текста. Да би уџбеник могао да оствари своје педагошке функције, није довољно (иако је предуслов) да буде конструисан тако да буде подршка учењу, већ је неопходно да га ученици препознају као потпорно средство за изградњу знања. То води закључку да је неопходно да сам уџбеник, као и стратегије рада на уџбенику постану део редовног наставног процеса у школском контексту. когнитивни обрасци ученика, рад на тексту ученика, учење из уџбеника, метакогнитивна регулација учења, самостално учење ученика.
doi:10.5937/nasvas1802219a fatcat:2a6li5gf4zcrfpies6imlbrnz4