The effect of group guidance activities at improving friendship relationships to adolescents' friendship relationshipsArkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye yönelik grup rehberliği etkinliklerinin ergenlerin arkadaşlık ilişkilerine etkisi

Yasin Demir, Mustafa Kutlu
2017 Journal of human sciences  
In this study, it is studied the effect of group guidance activities which consists of eight sessions and prepared to improve friendship relationships on adolescents' friendship relationships. The study group consists of 32 adolescents. As a research design, it was used pretest-posttest model with control and placebo groups. The data analysis was made with SPSS 18 packet program, and Anova and Ancova tests were used in the analysis. Friendship relation levels of the participants were measured
more » ... nts were measured with Peer Relationships Scale. After the pretest measurement, group guidance activities consisted of eight sessions and intended to improve friendship relationships was applied to experimental group adolescents. Within this period, no procedure was performed with the individuals in the control group, and 3 session presentations about the vocational guidance and examination system were made to the individuals in the placebo group. After the sessions, posttest measurement was given. In the data analysis, two factored variance analysis was used for mixed designs. According to the findings from the study, group guidance program aimed at improving the friendship relationships is effective to improve friendship relationships of adolescents. The findings were discussed taking the literature results into consideration, and the suggestions were made in accordance with the results from this study.Extended English abstract is in the end of PDF (TURKISH) file. ÖzetBu araştırmada, sekiz oturumdan oluşan ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan grup rehberliği etkinliklerinin ergenlerin arkadaşlık ilişkileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 32 ergenden oluşmuştur. Araştırma deseni olarak kontrol ve plasebo gruplu ön-test son-test model kullanılmıştır. Verilerin analizinde Anaova ve Ancova testleri kullanılmıştır. Katılımcıların arkadaşlık ilişkileri düzeyleri Akran İlişkileri Ölçeği ile ölçülmüştür. Ön-test ölçümünün ardından deney grubunda yer alan ergenlere sekiz oturumdan oluşan arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye yönelik grup rehberliği etkinlikleri uygulanmıştır. Bu süre içerisinde kontrol grubundaki bireylerle hiçbir işlem yürütülmemiştir. Plasebo grubundaki üyelere ise sadece üç oturumluk mesleki rehberlik ve sınav sistemi ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Oturumların sona ermesinden sonra son-test ölçümleri alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde karışık desenler için iki faktörlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye yönelik uygulanan grup rehberliği etkinliklerinin ergenlerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Bulgular literatür sonuçları dikkate alınarak tartışılmış ve araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
doi:10.14687/jhs.v14i4.4717 fatcat:p3oceq2vgrdkrjl5fjhiwwbn4m