The Planning System at Trading Enterprise: the Essence and Criteria for Evaluation
Система планування на торговельному підприємстві: сутність і критерії оцінювання

S. O. Kozub, Kharkiv State University of Food Technology and Trade
2019 Bìznes Inform  
БІЗНЕСІНФОРМ № 12 '2019 www.business-inform.net УДК 658.23 JEL: L81; M20 СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 2019 КОЗУБ С. О. УДК 658.23 JEL: L81; M20 Козуб С. О. Система планування на торговельному підприємстві: сутність і критерії оцінювання Мета статті полягає у визначенні сутності та обґрунтуванні критеріїв оцінювання системи планування на торговельному підприємстві. За результатами узагальнення наукових публікацій система планування
more » ... нування торговельного підприємства визначена сукупністю таких елементів: суб'єкт, об'єкт, інструменти планування, а також архітектура планів. Для оцінювання системи планування запропоновано використання критеріїв якості та відповідності планування системі управління на торговельному підприємстві. Враховуючи елементний склад і розроблені критерії, обґрунтовано сукупність одиничних та інтегральних показників оцінювання системи планування торговельного підприємства, до складу яких включено показники: достатності та рівня підготовки персоналу до здійснення планової роботи; повноти та своєчасності планування діяльності торговельного підприємства за ключовими елементами бізнес-моделі; повноти інформації в розрізі основних видів обліку, використання корпоративних інформаційних систем, комплексності планів і рівня їх імплементації у діяльність; співвідношення централізації планування та управління на підприємстві. Перспективами подальших досліджень у цьому напряму є аналіз ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем у діяльність торговельних підприємств. Ключові слова: система планування, торговельне підприємство, критерії оцінювання. Козуб Сергій Олександрович -аспірант кафедри економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул.
doi:10.32983/2222-4459-2019-12-192-197 fatcat:crult7wz7zgnjci4c3ktdy6ez4