10.5937/kultura1443203m = Consumer society and fashion

Ljubomir Masirevic
2014 Kultura  
Сажетак: Циљ ра да је да пред ста ви раз вој по тро шач ког дру штва од XIX ве ка па до да нас и да ука же ко ји је ути цај мо де на цео овај раз вој ни про цес. Пр ви део ра да ба ви се од ре ђе њем и ар гу мен то ва њем кон цеп та по тро шач ког дру штва. Док дру ги део ра да ука зу је ка ко се раз во јем буржoаског дру штва по ја ви ла по тре ба за пре ко мер ном по тро шњом и свим дру гим дру штве ним про ме на ма у по на ша њу по тро ша ча ко је је до не ло но во вре ме. У за кључ ним раз
more » ... а тра њи ма се сво ди рас пра ва и од ба цу је ви ђе ње да је да нас по тро шња до ве ла до де мо кра ти за ци је дру штва, та ко ђе од ба цу је се и иде ја да сло бод но би ра мо ро бу на тр жи шту, а до ка зу је се да смо под сна жним ути ца јем сре ди не из ко је до ла зи мо и да су на ше од лу ке да ле ко од то га да бу ду спон та не. Кључ нере чи: мо да, ку по ви на, иден ти тет, по тро шња, кул ту ра
doi:10.5937/kultura1443203m fatcat:gtvuabyecjchxeirhppspqu7s4