Nutritional status and fat tissue distribution in health adults from some places in central Banat

Tatjana Pavlica, Verica Bozic-Krstic, Rada Rakic, Biljana Srdic
2010 Medicinski pregled  
Tatjana PAVLICAt, Verica BOZIC-KRSTIC\ Rada RAKIC) i Biljana SRDIC 2 Sazetak -Cilj rada bio je da se antropoloskim karakteristikama odrcdi uhranjenost, distribucija masnog tkiva i potencijalni zdravstveni rizik kod zdravog odraslog stanovnistva Centralnog Banata. Ispitano je 730 osoba oba pola prosecne decirnalne starosti 40,19±1 \,36 god. Utvrdeno je da su stanovnici Srednjeg Banata visokog telesnog stasa (rnuskarci 178.40±7,24 em: zene 163,06±6,32 em). Prosecna vrednost indeksa telesne mase
more » ... eksa telesne mase je 26,59 kg/rrr' kod muskaraca, a kod zena 25,29 kg/rn'. Stanovnistva sa prekomernom telesnom masom iii gojaznog je 55,5%. Gojaznost je kod oba pola najvise zastupljena II uzrastu od 50 do 59 godina. Masno tkivo je kod vecine muskaraca normal no distribuirano do 39. godine, a kod zena u svim uzrastima, ali procenat kategorija sa rizikom raste sa staroscu.
doi:10.2298/mpns1002021p pmid:20873305 fatcat:eolfhndckfbgbkyfb3rge5trie