?ASLÎLİK VE FER?ÎLİK? BAĞLAMINDA KELÂM-FIKIH İLİŞKİSİ?

Recai Çetres
2015 KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  
Özet İnsanoğlu yaratılışının üzerine bina edildiği fıtratındaki kanunlar gereği varlığını, yaşamını, inanç ve düşüncelerini hep bir asla dayandırma gayreti içinde olmuştur. Böylece inandığı ve yaşamaya çalıştığı dini için de bir asıl arayışı içinde olmuştur. İslâm düşünce tarihine baktığımız zaman bugün kelâm olarak bilinen ilmin başlangıçta "usûlü'd-dîn" olarak isimlendirilmesi bunun en bariz örneğidir. Diğer taraftan bu "aslın" dal, kol ve şubeleri konumunda olan fer'i hususları görmekteyiz.
more » ... sları görmekteyiz. Güncel söylemler içerisinde ise aslîlik ve fer'îlik bağlamında kelâm-fıkıh ilişkisi önemini korumaktadır. Bu nedenle makalede asıl ve ferʻ hakkında genel tespitten sonra "aslîlik ve fer'îlik bağlamında kelâm-fıkıh ilişkisi" ni ele almaya çalıştık. Abstract Due to certain codes that his creation is based on, human beings feel the urge to ground his existence, his life, his beliefs and his thoughts on an essence. Thus, he has been in a quest for an essential for the religion that he believes in and tries to practice. When we take a look at the history of Islamic thought, the naming of what we know as "Kalam" today as "Essentials of the Religion" in the first place, is an obvious example to this. On the other hand, we see subsidiary issues that are branches and subcategories of the "essential". The relationship between Kalam and Fiqh within the context of essentiality and subsidiarity still maintains its importance among the popular issues. Therefore, I set on to discuss the "relationship between Kalam and Fiqh within the context of essentiality and subsidiarity" after a general evaluation about the essential and the subsidiary.
doi:10.18317/kader.74045 fatcat:3wgkxr7pgjclnfh7xlikxmqq4i