Marketing activities in the field of physical culture and sports, as an object of social cognition
Маркетингова діяльність у сфері фізичної культури та спорту як об'єкт соціального пізнання

Lidiya Gazniuk, Sergiy Razumovskiy
2014 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Газнюк Л. М., д. філос. н., професор Разумовський С. О., д. філос. н., доцент Харківська державна академія фізичної культури Маркетингова діяльність у сфері фізичної культури та спорту як об'єкт соціального пізнання Анотація. Мета: вивчити соціальний зміст маркетингової діяльності в системі фізичної культури . Матеріал: маркетингова діяльність у сфері фізичної культури і спорту розглядається як об'єкт соціального пізнання . Результати: показано значення комерційного й некомерційного маркетингу
more » ... ційного маркетингу та його залежності від державної соціальної політики й суспільної думки . З'ясовано значення фізкультурно-спортивних послуг у системі напрямків соціальної політики реалізації соціальних програм . З'ясовано зміст маркетингової діяльності в системі фізичної культури, пов'язаний як із вирішенням класичних питань маркетингу, так і з проблематики, що зумовлено специфікою фізичної культури та спорту як сфери соціальної діяльності . Висновки: ринок у сфері фізичної культури є біфуркальним та потребує особливого маркетингового підходу . Це пов'язане з тим, що необхідно дотримання балансу інтересів двох сторін: кінцевих споживачів (що не мають достатнього рівня платоспроможності) та спонсорів і меценатів, які сплачують за послуги, що надаються кінцевим споживачам . Ключові слова: фізкультурно-спортивні послуги, соціальні програми, соціальна політика, маркетингова діяльність . Вступ. Маркетинг -одна з основних дисциплін для професійних діячів ринку, таких як роздрібні торговці, працівники реклами, дослідники маркетингу, завідувачі виробництва нових товарів і т. ін. Їм необхідно знати, як описати ринок і розділити його на сегменти; як оцінити потреби, запити й побажання споживачів у рамках цільового ринку; як сконструювати й випробувати товар з потрібними для цього ринку споживчими властивостями; як за допомогою ціни донести до споживача ідею цінності товару; як вибрати вмілих посередників, щоб товар виявився широкодоступним, добре представленим; як рекламувати й продавати товар, щоб споживачі знали його й прагли придбати [5] . Концепція маркетингу -це наукова система надання послуг і одержання взаємної вигоди. Її використання начебто невидимою рукою направляє економіку на задоволення безлічі постійно мінливих потреб багатьох мільйонів споживачів. Однак сьогодні маркетингова практика найчастіше прибігає до використання спеціальних прийомів, спрямованих винятково на стимулювання споживання. Потреба -нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до культурного рівня й індивідуальності особистості. Попит -це потреба, що підкріплена купівельною спроможністю. Неважко перелічити попит конкретного суспільства в конкретний момент часу. Однак попит -показник недостатньо надійний, тому що він змінюється. На зміну вибору впливають і коливання цін, і рівень доходів. Людина обирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує йому найбільше «задоволення» за дану ціну. Людські потреби, побажання й запити задовольняються товарами. Під товаром ми будемо розуміти те, що може задовольнити потребу або нестаток і пропонується ринку з метою привернення уваги, придбання, використання або споживання. Обмін -це основне поняття маркетингу як наукової дисципліни. Маркетинг тільки тоді має місце, коли люди вирішують задовольнити свої потреби й запити за допомогою обміну. Обмін -це акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта із пропозицією чого-небудь замість. Мета дослідження: вивчити соціальний зміст маркетингової діяльності в системі фізичної культури, який можна охарактеризувати за допомогою відповідей на наступні, традиційні для маркетингу послуг, питання: на якого клієнта орієнтуватися, хто складає контингент споживачів? Які послуги надавати й пропонувати на ринку? Якої якості? Скільки? Хто буде їх надавати? Де? Коли? За якою ціною й на яких умовах? [2, с. 19]. Матеріал і методи дослідження зумовлені єдністю і своєрідністю проблематики маркетингу в сфері фізичної культури. Основою дослідження зазначеної проблеми є принципи діалектики, комплементарності різних методологічних підходів, єдність історичного і логічного. У процесі дослідження використовувалися міждисциплінарний, системний, антропосоцієнтальний, діяльнісний, структурно-функціональний, компаративістський, культурологічний підходи, відповідні загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, результати власних соціологічних і соціально-психологічних досліджень. Дослідження має міждисциплінарний характер і ґрунтується на вивченні різних джерел з історії філософії, соціальної філософії, з економічної теорії, економічної культури та конкретних економічних проблем, фізичної культури та спорту. Результати дослідження та їх обговорення. Угода -це комерційний обмін цінностями між двома сторонами, вона припускає наявність декількох умов: 1. Наявність двох ціннісно-значимих об'єктів. 2. Погоджених умов її здійснення. 3. Погодженого часу здійснення. 4. Погодженого місця проведення. Ринок -це сукупність існуючих і потенційних покупців товару. У розвиненому суспільстві ринок -це не обов'язково фізичне місце для здійснення угод. При наявності сучасних засобів зв'язку та транспорту обмін здійснюється через рекламу, телебачення, систему Інтернет і т. ін. без вступу у фізичний контакт із покупцями. Маркетинг -це завершальне поняття циклу ринку, це робота з ринком для здійснення обмінів, ціль Газнюк Л . М ., Разумовський С . О . Маркетингова діяльність у сфері фізичної культури та спорту як об'єкт
doi:10.15391/snsv.2014-1.002 fatcat:4rp4uklppncydcoehzyssh2bze