Korupcje na szczytach władzy i ich wpływ na postrzeganie i funkcjonowanie demokracji w Ameryce Łacińskiej

Piotr Łaciński
2021 Przemiany Ustrojowe  
KORUPCJA JAKO PROBLEM W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ -ŹRÓDŁA I SKUTKI ZJAWISKA Korupcja jest jednym z głównych problemów, z którymi zmaga się region Ameryki Łacińskiej, jest problemem, którego konsekwencje są szerokie i dotykają każdej sfery życia. Joseph Nye definiuje korupcję jako "zachowanie, które odbiega od formalnych obowiązków, wiążących się ze stanowiskiem publicznym, z uwagi na indywidualne (osobiste, dot. bliskiej rodziny, znajomych) korzyści pieniężne lub prestiżowe bądź też narusza zasady,
more » ... re zabraniają wywierania niektórych rodzajów wpływu nastawionego na korzyści indywidualne. Obejmuje to takie zachowania, jak łapownictwo (zastosowanie nagrody w celu wypaczenia decyzji osoby znajdującej się na stanowisku zaufania publicznego), nepotyzm (objęcie protekcją ze względu na wzajemne powiązania, a nie ze względu na zasługi) oraz sprzeniewierzenie (bezprawne przywłaszczenie środków publicznych do własnych celów)" 1 . Heidenheimer wyróżnia trzy rodzaje korupcji: niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy lub przychylności do osiągnięcia osobistej korzyści, nadużycie władzy lub wpływu w zamian za pieniądze lub przysługi oraz naruszenie interesu publicznego w celu uzyskania specjalnych korzyści do realizacji własnego celu 2 . Tanzi z kolei definiuje korupcję jako "bezprawne 1
doi:10.51484/pu.2021/a/15 fatcat:fqdbucwoajbnphspxf3jkq5wee