Investigations of variability of morphometric characteristics in Busa and Gatacko cattle in order to preserve autochthonous genome

Biljana Rogic, Bozo Vazic, Slobodan Jovanovic, Marina Stamenkovic-Radak, Mila Savic, Ivica Ravic
2011 Veterinarski Glasnik  
cilju prou~avanja i za{tite genoma autohtonih rasa goveda, izvr{ena su ispitivanja varijabilnosti morfometrijskih karakteristika bu{e i gata~kog gove~eta, kao i retrospektivna analiza razvoja ispitivanih populacija. Istra'ivanjem je obuhva}eno 97 krava i to 22 grla zapadno-hercegova~ke bu{e, 24 grla isto~nohercegova~ke bu{e i 51 grlo gata~kog goveda. Ispitivane su morfometrijske mere: visina do vrha grebena, du'ina trupa, obim cevanice i obim grudi. Dobijeni podaci su statisti~ki obra|eni, a
more » ... i~ki obra|eni, a utvr|ivanje varijabilnosti je vr{eno prostom analizom varijance sa nejednakim brojem ponavljanja. Zna~ajnost dobijenih razlika sa tri istra'ivana lokaliteta je testirana F i t-testom. Utvr|en je zna~ajan stepen varijabilnosti morfolo{kih karakteristika unutar ispitivanih populacija, kao i izme|u populacija. Utvr|ene razlike pre svega su rezultat uticaja razli~itih prirodnih uslova i uslova gajenja kao i udela genoma alpskih goveda, sa kojima je bu{a ukr{tana.
doi:10.2298/vetgl1102061r fatcat:7rcaymvvtjhxjkvl5iyrgms44y