Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ ст

М.Е. Пісоцька, Alfred Nobel University
2016 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
ISSn 2222-5501. ВІСник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу ІМенІ альФреда нобелЯ. Серія «педагогІка І пСиХологІЯ». педагогІчнІ науки. 2016. № 1 (11) 95 УДК [378.147:5](477)»19/20» М.е. пІСоцька, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди норМаТиВно-праВоВе ЗабеЗпеченнЯ ІндиВІдуалІЗацІї наВчаннЯ учнІВ СереднІХ наВчальниХ ЗакладІВ урСр другої полоВини ХХ ст. У статті
more » ... ХХ ст. У статті наведено підходи до визначення індивідуалізації навчання. Розкрита сутність нормативних документів, на основі яких здійснюється поступовий розвиток ідеї індивідуалізації навчання в середній школі УРСР у другій половині ХХ ст. Підкреслено, що у досліджуваний період індивідуалізація навчання учнів поступово стає пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти. Ключові слова: індивідуалізація навчання, середня школа, нормативно-правова база, УРСР, друга половина ХХ ст.
doi:10.32342/2522-4115-2016-0-11-95-100 fatcat:iztywov2bvhp3i4bpmpor5snya