Differentiated thyroid carcinoma in previously manifested autoimmune thyroid disease

Jasmina Ciric, Biljana Beleslin-Nedeljkovic
2005 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije, Beograd KRATAK SADRŽAJ Autoimunske tireoidne bolesti su često udružene sa diferentovanim tireoidnim karcinomima. Uloga autoimunskih fenomena u nastanku i kliničkom toku koegzistirajućih papilarnih i folikulskih karcinoma je i daqe kontroverzna. Kod bolesnika sa Grejvsovom bolešću prevalencija palpabilnih tireoidnih nodusa je 15,8%, a primenom ultrasonografi je prevalencija se povećava do 33,6%. Budući da je
more » ... 6%. Budući da je učestalost maligniteta u palpabilnim tireoidnim nodusima kod bole snika sa Grejvsovom bolešću 16,9% (oko tri puta veća nego u opštoj populaciji), izgleda da tireoidni nodusi dijagnostiko vani kod ovih bolesnika nose veći rizik za nastanak maligniteta. Osim toga, radioterapija za Grejvsovu bolest je udruže na s povećawem incidencije tireoidnih karcinoma, kako navode neki autori u svojim studijama. Međutim, ove studije ne mogu da potvrde karcinogeni efekat lečewa radiojodom, budući da se naknadni rast okultnih karcinoma ne može iskqu čiti. Učestalost zajedničkog javqawa Hašimotovog tireoiditisa i diferentovanih tireoidnih karcinoma je oko 30%. Ha šimotov tireoiditis ne utiče na dijagnostikovawe i lečewe papilarnog tireoidnog karcinoma. Česta pojava diferento vanih tireoidnih karcinoma u Grejvsovoj bolesti i Hašimotovom tireoiditisu otvara mogućnost da neki zajednički pato genetski mehanizmi mogu biti ukqučeni u razvoj ovih bolesti.
doi:10.2298/sarh05s1074c pmid:16405261 fatcat:fxldrttgavdxljgcnk5ljmdtvm