(ÇEVR) The Application of Case Study Evaluations

Lynn Davey
2009 lkö!retim Online   unpublished
Çeviren: Tuba GÖKÇEK 1 Durum Çal!"mas! De#erlendirmelerinin Uygulamas! Durum çal89mas8 yöntemi, s8n8rl8 say8da de!i9kenleri incelemek belirli kurallar8 takip etmek yerine tek bir durum ya da olay8n derinlemesine boylamsal olarak incelenmesini içerir. Durum çal89malar8 gerçekte ortamda neler oldu!una bakma, sistematik bir biçimde verileri toplama, analiz etme ve sonuçlar8 ortaya koyma yoludur. Ortaya ç8kan ürün ise, olay8n niçin o 9ekilde oldu!unun ve gelecek ara9t8rmalar için daha detayl8
more » ... daha detayl8 olarak nelere odaklanman8n gerekti!inin keskin bir biçimde anla98lmas8d8r. Bu sebepten, özel durum yöntemi test etme ya da hipotezden çok bir 9ey üretme veya ortaya koyabilmek için daha uygundur. Durum çal89malar8yla ilgilenen ki9iler için bu makalede Datta (1990)'da yer alan teorik çerçeveye dayanarak alt8 farkl8 tür özel durum yöntemi k8saca tart898lmaktad8r. Her durum için ise cevaplanabilecek ara9t8rma sorular8, sunulan i9levler, baz8 tasar8m özellikleri ve kar98la98labilecek zorluklar sunulmu9tur. DURUM ÇALI)MASI TÜRLER Aç!klay!c!/Tan!mlay!c! Durum Çal!"malar! (Illustrative Case Studies) betimseldir; bir durumun hakk8nda bilgi vermek için bir ya da iki örnek olay kullan8rlar. Bu durum, özellikle okuyucunun bir program hakk8nda çok az bilgisi oldu!unu gösteren bir sebep varsa, buna benzer ba9ka verileri yorumlamaya yard8mc8 olur. Bu tür özel durumlar a9ina olunmayan durumlar8 daha bildik hale getirmeye çal898r ve okuyucuya konu hakk8nda ortak bir dil sunar. Seçilen yer önemli de!i9imlerin oldu!u tipik bir yer olmal8 ve okuyucunun ilgisini çekmek için az say8da durum içermelidir. Tan8mlay8c8 durum çal89malar8 sunman8n baz8 zorluklar8 vard8r. Aç8klanan her durumla ilgili derinlemesine bir bilgi verilmesini gerektirirler ve ara9t8rma yap8lan yerde derinlemesine bir inceleme yapmak için yeterli zaman olmayabilir. En önemli problem ise durumlar8n (case) seçimidir. Durumlar, bir program8 ya da olay8 tam olarak temsil etmelidir. Belirgin bir farkl8l8!8n var oldu!u yerlerde, tipik bir alan (saha) seçmek mümkün olmayabilir. Ke"fetmeye Dayal! Durum Çal!"malar! (Exploratory Case Studies) yo!undur, daha geni9 ölçekli bir ara9t8rma uygulamadan önce yap8l8rlar. Program8n i9leyi9i, amaçlar8 ve sonuçlar8 hakk8nda dikkate de!er bir belirsizlik oldu!u zaman "Ke9fetmeye dayal8 durumlar" sorular8 belirlemede, ölçme araçlar8n8 seçmede ve ölçümler geli9tirmede yard8mc8d8r; ayn8 zamanda daha geni9 çapl8 ara9t8rmalara yap8lacak yat8r8mlar için bir teminat olarak i9lev görürler. Bu çal89malar8n en büyük riski, erken olgunla9m89 olmalar8d8r; bulgular sonuçlar8n uygun olmayacak bir 9ekilde sunulmas8n8 sa!layacak 1
fatcat:u2jhqaebhnhbvaxmzhecozdhrm