Prince and despot Stefan Lazarevic and monastery of Great Lavra of Saint Athanasius on Mount Athos

Jеlena Glusac
2015 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
Исто риј ски ин сти тут Бе о град Кне за Ми ха и ла 36/II, Бе о град, Ср би ја je le na984@hot mail.com СА ЖЕ ТАК: Са чу ва но је пет по ве ља за ма на стир Ве ли ку Ла вру ко је је из дао Сте фан Ла за ре вић. Оне све до че о да ри ва њу се ла, по кло на, при хо да, осло ба ђа њу од да жби на. У ра ду ће би ти об ја шње но ка ко по ли тич ке околно сти де спо ту ни су до зво ли ле мно го мо гућ но сти у при ви ле го ва њу ма на стирских ме то ха у по гра нич ној обла сти -Пе тру ском кра ји
more » ... тру ском кра ји шту. По вла сти це су сма ње не због нео п ход но сти опре ма ња и др жа ња вој ске у стал ној при правно сти због кон стант не угро же но сти гра ни ца од осман лиј ских упа да. Анали зом са др жа ја и фор ми ре ле ван тих из во ра, од но сно кти тор ских по ве ља, овај рад ће пред ста ви ти мо ти ве, усло ве и ак тив но сти при ли ком при ла га ња Ве ли ке Ла вре од стра не вла дар ске ку ће Ла за ре ви ћа 1 . КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Све та Го ра, Ве ли ка Ла вра, кнез и де спот Сте фан Ла за ре вић, мо на хи ња Јев ге ни ја, по вла сти ца, за ду жби на
doi:10.2298/zmsdn1553739g fatcat:3f6u4s6pibe35pp2vo32ejb4gm