Enterprise Resource Planning Systems and Relationship Marketing Information System for an Empirical Research

Cemalettin Demireli, Metin Uluköy, Yavuz Akçi
2014 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ile Pazarlama Bilgi Sistemi arasındaki ilişkiyi belirleme ve KKP kullanıcısı olan firmaların faaliyette bulundukları sektörlere göre KKP kullanımının pazarlama bilgi sistemine etkisine yönelik farklılıkları belirlemek amacı ile yapılan bu çalışmada literatür araştırması sonucunda 5'li likert ölçeği ile oluşturulan anket formu güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve işletmelere uygulanmış elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı yardımıyla
more » ... rogramı yardımıyla analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında 85 firmadan veri toplanmıştır. Verilerin analizi için frekans, yüzde ve Kruskal Wallis testi analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre özellikle Gıda, İmalat, Otomotiv ve Bilişim sektörlerindeki firmaların diğer sektörlerdeki firmalara göre KKP sistemlerinden daha fazla faydalandıkları görülmüştür. Abstract In this study aiming to determine the relation between Enterprise Resource Planning Systems (ERP) and Marketing Information Systems (MIS) and to determine differences in the effects of ERP usage on Marketing Information Systems in companies that use EPR, with respect to sectors in which companies in question operate, surveys forms which are obtained from literature research, are put to reliability tests, 5-point Likert scale is used in companies, the data obtained are analyzed by using SPSS 20.0 software package and the results are discussed. For this study data is obtained from 81 firms. Frequency, percentage, Kruskall-Wallis tests are used to analyze the data. In this study, it is found that firms operating in food, manufacturing, automotive and information technologies sectors benefit more from ERP than firms operating in other sectors.
doi:10.20491/isader.2014115972 fatcat:k6xsyoox75fudhgxjg6qqa6fi4