Basilar artery aneurysm case presented with neck pain

Uygar Utku
2013 Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi  
ÖZET Karotis arter diseksiyonuna bağlı iskemik inmeler gençlerde daha sık görülmekle birlikte tüm inmeler içerisinde yaklaşık %2-5 oranındadır. 56 yaşında solak erkek hasta ani gelişen sol hemiparezi ve afazi yakınması ile acil serviste değerlendirildi. NIH skoru 24 olan ve Kranial BT'si normal olarak değerlendirilen olguya IV trombolitik tedavi uygulandı. 24 saat sonraki NIH skoru ise 14'e indi. Aynı gün yapılan ekstrakranial Doppler USG'de, Kranial MRG ve MR anjio'da karotis diseksiyonu ile
more » ... s diseksiyonu ile uyumlu bulgular tespit edildi. 5 gün sonra tekrarlanan MR anjio'da parsiyel rekanalizasyon izlendi. Tekrarlanan Kranial BT'de sadece striokapsüler infarkt tespit edildi. Komplikasyon olarak herhangi bir kanama bulgusu izlenmedi. Burada oldukça nadir görülen ekstrakranial internal karotis diseksiyonu sonrası İV trombolitik tedavinin oldukça güvenli olduğuna ve diseksiyon olmayan olgular ile karşılaştırıldığında diseksiyon vakalarında kanama komplikasyonu ve prognoz açısından farklılık olmadığına bu olgu eşliğinde dikkat çekilmiştir. ABSTRACT Ischemic stroke due to carotid artery dissection is more common among young people and it accounts about 2-5% of all strokes. A 56 year old left landed male patient was evaluated for left-sided hemiparesis and aphasia in the emergency department. His cranial CT was assessed normal and NIH score was assessed 24 then he undergone thrombolytic therapy. His NIH score was decreased to 14 after 24 hours. At extracranial dupplex USG, cranial MRI and MR-Angiography, done the same day there were findings for carotid dissection. At MR-anjio repeated 5 days later, partial recanalization were seen. At control cranial CT only striocapsüler infarct was seen. There was no any evidence of bleeding as complication. Here we present a rare case of extracranial carotid artery dissection case undergone IV thrombolytic therapy and want to take attention that in carotid dissection IV thrombolytic therapy is quiet safe and there is no difference of complication such as hemorrhage and the prognosis is no different then those with no carotid dissection.
doi:10.5505/tbdhd.2013.36035 fatcat:7xge66bhzfarhm24iupqd76idi