TROMBOZE HEMOROİDE SEKONDER GELİŞEN, İNTERSFİNKTERİK NEKROTİZAN FASİİT OLGU SUNUMU

Ramazan Gündoğdu, Kazım Gemici, Ufuk Uylaş
2020 Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi  
Öz Fournier gangreni (FG); anorektal aciller arasında nadir görülen ancak erken tanı konularak agresif tedavi uygulanmaz ise mortal seyredebilen bir hastalıktır. Etiyolojide dermatolojik, anorektal, ürolojik sebepler ile bu bölgeye uygulanan cerrahi müdahaleler ve travmalar suçlanmıştır. Literatürde hemoroide sekonder FG bildirilmiş olup intersfinkterik progresyon gösteren bir olguya rastlanmamıştır. Burada eksternal tromboze hemoroid zemininde gelişen ve intersfinkterik seyirli nektorizan
more » ... rli nektorizan fasiite yol açan; seri debridman, geniş spektrumlu antibiyotik ve kolostomi ile tedavi edilen 65 yaşındaki olgunun sunulması amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Fournier, hemoroid, nekroz, diabet. Abstract Fournier's gangrene (FG); It is a rare disease among anorectal emergencies but can be fatal if early diagnosis is not made and aggressive treatment is not applied. Dermatological, anorectal, urological reasons and surgical interventions and traumas applied to this area have been blamed in the etiology. FG secondary to hemorrhoids has been reported in the literature, and no case with intersphincteric progression has been encountered. Here, external thrombosed hemorrhoids, causing nectorizing fasciitis with intersphincteric course; We aimed to present a 65-year-old patient treated with serial debridement, broad-spectrum antibiotics and colostomy.
doi:10.36516/jocass.2021.54 fatcat:po5jpom6ungjfbfpvrgreiregu