Nowy Świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku Wybór tekstów, redakcja i opracowanie Dorota Adamiec, Warszawa–Kraków 2016, ss. 316

Bogusław Nowowiejski
2017 Białostockie Archiwum Językowe  
Wybór tekstów, redakcja i opracowanie Dorota Adamiec Warszawa-Kraków 2016, ss. 316 Recenzowane kolejne (drugie) opracowanie z serii Pisma Scjencji Pełne, zostało zrealizowane w ramach grantu "Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)" kierowanego przez profesora Włodzimierza Gruszczyńskiego. W grancie współpracują badacze, głównie historycy języka z dwu językoznawczych placówek panowskich z Krakowa i Warszawy. Opracowanie Doroty Adamiec ma zwartą, staranną,
more » ... i logiczną kompozycję. Otwiera je syntetyczna przedmowa i niezbędny w edycji dzieł historycznych komentarz edytorski, po których następuje zasadnicza część opracowania, mianowicie niemal dwustustronicowa ekspozycja tekstów źródłowych. Pracę zamykają dwa bardzo użyteczne indeksy, zwane tu słownikami, tj. słownik nazw geograficznych i słownik wyrazów objaśnianych. Ustosunkuję się teraz do wszystkich części opracowania, choć w różnym zakresie i niekoniecznie zgodnym ze strukturą opracowania. Już w przedmowie autorka wyjaśnia cel i charakter opracowania, słusznie też przypomina, że ogólnym zamierzeniem twórców serii Pisma Scjencji Pełne jest udostępnienie czytelnikom współczesnym interesujących tekstów "nieliterackich" z XVII i XVIII wieku. W dalszej części bliżej charakteryzuje zamieszczone w tomie teksty źródłowe, zawierające kilka opisów Ameryki, które zostały wydane po polsku w XVII i XVIII wieku. Wyjaśnia przy tym zasady ich doboru oraz ocenia wartość poznawczą i użytkową źródeł.
doi:10.15290/baj.2017.17.28 fatcat:oilbo5ivvrhfhatlnzzkhox2f4