Profil diagnostyczny jako narzędzie badania innowacyjności przedsiębiorstw

Maria Romanowska
2017 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Badanie innowacyjności na różnych poziomach gospodarki jest od kilkudziesięciu lat domeną zainteresowań ekonomii. Nauki o zarządzaniu stosunkowo od niedawna interesują się ową problematyką, wiążąc te badania przede wszystkim z problematyką przewagi konkurencyjnej, zarządzania zasobami, współdziałania przedsiębiorstw w sieciach, z przedsiębiorczymi i kreatywnymi postawami menedżerów i pracowników. Podejmowane są też próby powiązania strategii innowacyjności ze strategiami rozwoju
more » ... rategiami rozwoju przedsiębiorstwa. W artykule autorka stara się pokazać pewną odmienność podejścia do badania innowacyjności stosowanych w ekonomii i naukach o zarządzaniu i wskazuje na potrzebę dostosowania metod badawczych do specyfi ki badań prowadzonych przez przedstawicieli dyscypliny nauk o zarządzaniu. Sława kluczowe: innowacyjność, przedsiębiorstwo, metody badawcze, profi l innowacyjny. Klasyfi kacja JEL: M10. Abstract: Th e aim of the article is to contrast the approach to research on innovation applied in economics with that applied in management. Th e author points to the need to adjust the research methods applied by business management researchers to the specifi c requirements of management as a scientifi c discipline.
doi:10.18559/soep.2017.9.7 fatcat:5chitcn7czae5i2z2mrzhoqj7m