Impressions of Serbia: Tourists on cruises along Corridor 7

Aleksandra Dragin, Milka Bubalo-Zivkovic, Branislav Djurdjev
2009 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригиналан научни рад UDC 911.3:381.8(497.11) АЛЕКСАНДРА С. ДРАГИН МИЛКА БУБАЛО ЖИВКОВИЋ БРАНИСЛАВ С. ЂУРЂЕВ 1 ДОЖИВЉАЈ СРБИЈЕ: ТУРИСТИ МЕЂУНАРОДНИХ КРСТАРЕЊА КОРИДОРОМ 7 Извод: Предмет рада су међународна туристичка крстарења Коридором 7 и туристичка понуда Србије. Циљ рада је утврдити како инострани туристи доживљавају нашу земљу током пропутовања кроз њу крстарењем Коридором 7. Истраживање се базирало на спровођењу интервјуа са иностраним туристима који су се искрцавали са крузера у Србији.
more » ... крузера у Србији. Разговори, уз структурирани упитник, обављали су се од марта до новембра 2007. године, са следећим задацима: утврдити структуру испитаника према земљи порекла, полну и старосну структуру, као и структуру према социјално-економским показатељима; какви су мотиви поласка на крстарење Коридором 7; каква им је перцепција вредности добијених туристичких производа и услуга током крстарења Коридором 7 и боравка у Србији (шта им се највише свидело у Србији; да ли са нечим нису били задовољни у погледу туристичке понуде Србије; колико је њихова посета Србији допунила, односно, утицала на личну представу о тој земљи -какву представу су имали пре, а какву после посете Србији?). Значај рада се пре свега заснива на обогаћивање знања о адекватности туристичке понуде Србије у сегменту туризма који је предмет рада. Кључне речи: туризам, крстарењe, Коридор 7, Србија, демографија, маркетинг истраживање, анкета, транзиција. Abstract: This paper deals with cruises along Corridor 7 and the tourist offer of Serbia. The purpose of the paper has been to establish how international tourists see our country during their travels across Serbia on cruises along Corridor 7. The research has been based on the interviews with international tourists who participated in land tours while cruising through Serbia. The interviews, together with the structured questionnaire, were conducted from March to November 2007 with the objectives to establish the following: the structure of the respondents according to the country of origin, gender and age structure, as well as the social and economic structure; what their motives are for cruising along Corridor 7; what is their perception of the value obtained through the tourist product and services during the Corridor 7 cruises and during their stay in Serbia (what they liked best in Serbia; if they were dissatisfied with anything in terms of the tourist offer of Serbia; to what extent their visit complemented or influenced their personal impressions of this country -what their impressions were before and after the visit). The importance of this paper, above all, is in broadening our knowledge about the adequacy of the tourist offer in Serbia in the tourism segment which is the subject of study of the paper.
doi:10.2298/gsgd0902135d fatcat:gpycq2yzkrhlbennmmkj2cag5y