Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo reglamentavimo tendencijos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
Regulation tendencies of access to individual health care in the European Union and Lithuanian law

Kristina Astromskė
2018 Law Review  
Pirminėje ES teisėje sąlygos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti įtvirtintos Sutarties dėl ES veikimo 56 str., kuriame numatoma, jog ES draudžiama riboti laisvę teikti paslaugas kitų valstybių narių subjektams, ir 168 str., kuriame įsipareigojama užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą įgyvendinant visas ES politikos ir veiklos kryptis, ir pripažįstaama, kad valstybės narės yra atsakingos už sveikatos politikos apibrėžimą ir už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, teikimą bei
more » ... zavimą, teikimą bei valdymą paskirstant tam skirtus išteklius. 2 Būtinybė šias dvi nuostatas derinti tarpusavyje, taip pat valstybių narių sveikatos sistemose taikomos sveikatos draudimo sąlygos ir skirtingos apmokėjimo už sveikatos priežiūros paslaugas taisyklės įpareigoja tiek ES, tiek nacionaliniu reguliavimu nustatyti subalansuotą laisvosios rinkos veikimo ir solidarumo principų taikymą organizuojant pacientų judumą įgalinančias tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas. Antrinėje ES teisėje galimybės pacientams gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje ES valstybėje narėje pirmiausia buvo nustatytos Tarybos reglamente Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje. 3 Šis reglamentas numato, kad valstybė narė, kurioje asmuo su šeimos nariais yra apdrausti socialiniu (sveikatos) draudimu, privalo kompensuoti ligos išlaidas, kai asmuo yra už draudimo valstybės ribų, grįžta arba persikelia į kitą valstybę ligos metu, arba, esant būtinybei, vyksta į kitą valstybę narę gydytis. Pastaruoju atveju nustatoma, kad asmuo draudimo šalyje turi būti gavęs leidimą, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, išvykti gydytis kitos valstybės narės teritorijoje. Tokio leidimo negalima atsisakyti išduoti, kai asmuo negali gauti atitinkamo gydymo valstybės narės, kurioje jis gyvena, teritorijoje. 4 Atnaujinus socialinės apsaugos sistemų koordinavimą, pacientų galimybes gauti sveikatos draudimo kompensuojamas, kitoje nei draudimo valstybėje patirtas sveikatos priežiūros išlaidas reglamentuoja nuo 2010 m. galiojantis Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Be sveikatos priežiūros paslaugų laikinojo buvimo metu, šis reglamentas taip pat nustato galimybę gauti planinių sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje, gavus išankstinį leidimą draudimo valstybėje. Šis leidimas išduodamas, jei reikalingas gydymas 2 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (suvestinė redakcija) OL C 202, 2016-06-07. 3 1971 06 14 Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeistas ir atnaujintas 1996 12 02 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 OL L 28 1997-01-30. 4 Ten pat, 22 str.
doi:10.7220/2029-4239.18.6 fatcat:2ef3eqd5mnbu5ivnlf22vugz2e