Determinants of Re-election of Incumbents to Communal Executive Offices in Urban and Urban-Rural Communes in 2014
Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku

Sławomir Bartnicki
2018 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica  
S łowa kluc zowe czynniki reelekcji burmistrzów, wybory 2014, egzekutywa gminna Abstrak t W artykule przedstawiono ewaluację wybranych cech stanowiących charakterystykę gmin i kandydatów pod kątem możliwości moderacji szans reelekcji inkumbentów na stanowiskach kierowników gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w wyborach w 2014 r. Wnioski sugerują, że szanse reelekcji w tych wyborach w tej grupie stanowisk efektywnie moderowały m.in. takie zmienne jak: staż na stanowisku,
more » ... aż na stanowisku, posiadanie większości w radzie gminy, typ afiliacji komitetu wyborczego inkumbenta oraz wartości w roku wyborczym takich zmiennych charakteryzujących gminy jak: wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, procent wydatków gmin na kulturę, procent wydatków gmin na pomoc społeczną czy liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych -poza OSPna 10 tys. ludności. Abstrac t The article presents the evaluation of selected characteristics of communes and candidates in terms of possible moderation of chances of re-election of incumbents as the managers of communal executive in urban and urban-rural communes in the 2014 election. The conclusions suggest that the chance of re-election in that election in the above-mentioned group of offices was effectively moderated i.a., by variables such as: the duration of holding the office before, having the majority in the communal council, the type of affiliation of the incumbent's election committee, and the values of the following variables in the year of the election: the commune's asset-related investment expenditure per capita, % of commune's expenditure on culture, p.c. of commune's expenditure on social welfare, as well as the number of foundations, associations and social organizations except Voluntary Fire Brigades per 10 thousand residents.
doi:10.18276/ap.2018.43-06 fatcat:6xsal5sdcbdtxmkmee7haj57p4