Психофеноменологический Профиль Как Фактор И Предиктор Персонализации Системы Психотерапии = Psychophenomenological Profile As A Factor And Predictor Of Personalization Of Psychotherapy System

Yu. I. Zaseda, A. D. Gorodokin
2015 Zenodo  
Zaseda Yu. I., Gorodokin A. D. Психофеноменологический профиль как фактор и предиктор персонализации системы психотерапии = Psychophenomenological profile as a factor and predictor of personalization of psychotherapy system. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):191-208. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.30529 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30529 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A191-208 https://pbn.nauka.gov.pl/works/619862 Formerly Journal of
more » ... rmerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014). © The Author (s) 2015; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creat [...]
doi:10.5281/zenodo.30529 fatcat:byzhqbxkafdrzmb3ykktdkfl6i