Parasitic Infections of the Appendix as a Cause of Appendectomy in Adult Patients

Hakan Yabanoglu, Huseyin Ozgur Aytac, Emin Turk, Erdal Karagulle, Kenan Caliskan, Sedat Belli, Fazilet Kayaselcuk, Mehmet Akin Tarim
2014 Turkish Journal of Parasitology  
Objective: Assessment of frequency and clinical findings of parasitic infections for etiology of acute appendicitis. Methods: Data of 1452 patients who were carried out appendectomy between January 1999 and December 2012 were analyzed retrospectively. Appendectomy was performed in 1159 of the patients with a pre diagnosis of acute appendicitis. Demographics, physical findings, radiologic and laboratory studies, operative findings, pathological results, presence and type of parasitosis were
more » ... tigated. Results: Among the 1159 patients done appendectomy with a pre diagnosis of acute appendicitis, 719 (62%) were males and 440 (38%) were females. Parasitic infection was demonstrated in 17 (1.4%) of them. Mean average age of these patients was 36.6±20.1 years. Enterobius vermicularis was present in 15 (88.2%) and Entamoeba histolytica in 2 (11.8%) of the patients. Of the pathology specimens of appendix consisting Enterobius vermicularis, 12 (80%) were normal appendix tissues, 1 (6.6%) was acute uncomplicated appendicitis and 2 (13.3%) were perforated appendicitis. One (50%) of the two specimens consisting Entamoeba histolytica was normal appendix and the other (50%) was acute appendicitis. Conclusion: Differential diagnosis of parasitic infections in etiology of acute appendicitis should be made properly. It must be remembered that this attention can save patients from a negative laparotomy and morbidity and mortality of it. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 12-6) ÖZET Amaç: Akut apandisitin etyolojisinde parazitik infeksiyonların klinik bulgularının ve sıklığının değerlendirilmesi. Yöntemler: Ocak 1999 ile aralık 2012 tarihleri arasında apandektomi yapılmış olan 1452 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Bu hastalardan 1159'u akut apandisit ön tanısıyla ameliyat edilmişti. Hastaların demografik özellikleri, fizik muayene bulguları, radyoloji ve laboratuvar sonuçları, ameliyat bulguları, patoloji sonuçları ve parazitlerin varlığı ile tipi araştırıldı. Bulgular: Akut apandisit ön tanısı ile apandektomi yapılan 1159 hastanın 719'u erkek (%62), 440'ı kadındı (%38). Bu hastaların 17'sinde (%1,4) parazitik hastalıklar olduğu saptandı ve ortalama yaşları 36,6±20,1olarak bulundu. Hastaların 15'inde (%88,2) Enterobius vermicularis 2'sinde (%11,8) Entamoeba histolytica saptandı. Enterobius vermicularis içeren apendiks örneklerinin 12'sinde (%80) normal apendiks dokusu, 1'inde (%6,6) komplike olmayan apandisit ve 2'sinde (%13,3) perfore apandisit saptandı. Entamoeba histolytica içeren iki örnekten birinde (%50) normal apendiks dokusu diğerinde (%50) akut apandisit bulundu. Sonuç: Akut apandisit etyolojisinde parazit infeksiyonlarının ayırıcı tanısının doğru yapılmasının önemli olabileceği düşüncesindeyiz. Bu duruma dikkat edilirse negatif laparotomi ve buna bağlı morbidite ve mortalitenin önlenebileceği akılda tutulmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 12-6)
doi:10.5152/tpd.2014.3217 pmid:24659695 fatcat:vzh77bbwgve25dxzl76ho2co3m