Hymenopterorum ichneumonibus affinium monographiae, genera Europaea et species illustrantes. Scripsit Christ. Godofr. Nees ab Esenbeck [book]

Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck
1834 unpublished
m m& m ». mi mi'm: m. /1. ///. Gravenh. Ichn. Eur. I. p, 51. Bracon Fam. II. B. Species heteroclitae 1. N. ah E. Berl. Mag. V. p. 24^f j^' Bracon sp. Spin. Cryptns sp. Fabr. Panz. Ichneumon specc. Ltin. f^ll. Fabr. Schranh, Rossi, Gravenh, Ttcid-r], rudicula ob abdomen spathulatum. Caput transversum , vertice lato. Prothorax brevis. Momew depressum, obovatum, petiolo longo lineari. Areo-l^Monographia Ichneumonidam Braconoideorum. lae cuhitales tres, majori nerrum recurrentem excipiente. Terebra
more » ... exserta. Palpi rriaxillares quinquearticulati, praelongi, articulis filiformibus ; lahiales triarticulati , etiam filiformes. i^bium apice membranaceum , emarginatum. IMandihulae breves, angustae, bifidae. Antennae graciles, filiformes, longitudine corporis, multiarticulatae. Caput subquadratum. u4bdomen capite thoraceque longius, segmento petiolari longitudinis dimidiam partem explente, lineari, postice paulo ante apicem parum dilatato ; secundo campanulato, maximoj tum tertio, reliquis brevissimis, hinc abdomen, demto petiolo, breviter ovatum. Pedes femoribus subclavatis. Alae angustae, lanceolatae, obtusae ; stigmate oblongo ; area radiali bblongoovata, magna, in apicem alae acute excurrente; cubitali prima parva, ex rhombeo trapeziformi obliqua, secunda magna elongata, oblonga, antice angustiori , nervum recurrentem ad originem excipiente; tertia paulo breviori at latiori secunda, apicem al^e attingente. brizon spec. Fallen ? Nomen a vita in Aphidibus desumtum. C«/3«/ transversum, vertice lato. Prothoraxhveyis, Abdomen conyeKum, petiolo brevi cylindrico. Antennae articulis paucis (duodecim-vigintiquatuor). Areolae cubitales tres, vel duae, vel una. Terebra non exserta. Palpi maxillares et labiales filiformes, breviusculi ; illi quinquearticulati, hi triarticulati. Labium angustum, breve, vix emarginatum. TMandibulae angustae, bifidae, saepe post mortera hiantes. Habitus. Species parvae, pleraeque metamorphosin in Aphidibus subeuntes, quarum corpora, Aphidii ovis praegnantia, foliis arctius inhaerent, tumentiaque denique exsiccantur. S E C T I I. Bracon. Fam. I. Species una heteroclitarum Sectionis I. N. ab E. Berl. Mag. V. p. 17. Antennae duodecimarticulatae. Areolae cubitales tres, media nervo recurrenti conjuncta. Antennae filiformes, validiusculae, corpore breviores, ad speciem undecimarticulatae (cum radicula duodecimarticulatae), articulis primo brevi obconico paulo crassiore, secundo minore ovato, reliquis filiformi-cylindricis pubescentibus, tertio paulo graciliore et longiore. Caput subtfansversum , os versus paulo angustius, hypostomate utrinque impresso, hinc inferjie obtuse gibbum ; verticelato, planiusculo. Tlioracis lobus anticus minimus, collum brere tenue formansj lobus medius turaidus, con-20 Momgraphia Ichneumomdum Braconoideorum. Hujus varietatis individuum unum femineum , prope Oedelein^villam Episcopatus Hildeshemensis . a cl. Gravenhorstio die 29" Junii 1809 captum , vidi. 6. ApHiDius planistipes. A. ater, ore pedibusque i-ufis, femoribus , tibiisque posterioribus medio piceis, abdominis spathulato-oblongi petiolo rectangulo, medio transversim impresso, secundoque segmento basi vel toto piceis rufisve. Antennis viginti quatuor-articulatis. Mas. Long. lin. 1*/^. A praecedente, cui valde similis, differt praecipue petiolo ahdominis breviore et latiore ; antennis validioribus , viginti quatuor-articulatis, pedibus paulo dilutioris coloris. Cepi mense Junio prope Sickersbausen. ' Varietates: a. Ahdomine nigro, plaga secundi segmenti pallida; . Ahdomine fusco, petiolo, secundo segmento toto, tertio basi testaceis. Habitant cum praecedentibus. 7. Aphidius constrictns, A. niger, antennarum basi, ore, pectore antico, abdominis petiolo et apice pedibusque totis luteis; petiolo medio constricto. Fem. SvNON. Bracon constrictus JS.abE. Berl.Mag. V. p. 28. n. 44. Tab. II. f. 8. Long. lin. 1. Anlennae articulis viginti, aj^icem versus fuscae, quatuor anterioribus articulis solis luteis. Oculi maximi , prominentes. Labrum et os lutea. Ahdominis petiolus filiformi-cylindricus, constrictione media distinctissima; reliquum abdomen lanceolatum, apice subcompressum, binis ultimis segmentis cura terebrae exsertae apice luteis.^lae praecedentis. Ce\^\ feminam prope Sichershausen. Varietates: «. Pleuris anticis inferis solis obscurerufis , ano nigro. Femina. . Prodiit femina stigmate fulvo , ex Aphidibus Rosae. Cepi haec indiyidua mense Junio J815 prope Sickershausen. Genus IV. Aphidius. 21 8. ApHiDius melanocephalns. A. sordide rufo-piceus, capite cum antennis abdomineque spathulato postice nigris, hoc petiolo lineari ruguloso prope basin angusriori. IMas. SrisoN. JBracon melanocephalus N. ah E. Berl. Mag. V. p. 29. n. 45. Long. lin. y^. Os rufum. Antennae longitudine corporis, articulis duobus de viginti, omnibus cylindricis. Hyposloma supra os gibbum (ut in reliquis); tibiae basi, et tarsi maximam partem rufescentes, solo apice horum piceo-fuscescente. Petioli ahdominis constrictionem nullam , nec impressionem , qualem in aliis , detegere potui. Pedes thorace paulo pallidiores.^4lae praecedentium. Color corporis nudo oculo fuscus, sub lente accuratius dignoscendus.Ĉ epi IMarem prope Sickershausen. Feminam non vidi. 9, ApHiDius varius. A. niger , hypostomate , thorace antice, abdominis segmentis anterioribus totis, vel basi saltem, pedibus anterioribus totis, posticorum geniculis luteis: terebra non exserta. Fem. SrNON. Fem. Ichneumon (Ophion) uiphidum Pz. F. G. 95. 15. Hrit. Rev. p. 90' Synonyma maris vide infra. Caput cum ore luteum, vertice occipiteque nigris ; ant ennis nigrofuscis primo articulo subtus luteo. Prothorax, undique luteus, lineis duabus obsoletis in dorsum excurrentibus. Reliqua hujus pars tota nigra. IVletathorax rugis duabus transversis, arcuatis , rainus distinctis. Pedes anteriores totilutei, femoribus mediis paulo obscurioribus ; postici fusci, trochanteribus, tibiisque basi luteis. Alae hyalinae, nervis validioribus stigmateque fuscis, in nonnullis fulvis. Abdominis petiolus semper fuscescenti-luteus , leliqua segmenta vel «) anteriora tota lutea, immaculata, *) vel (i) segmentis anterioribus margine plus minus nigricante. In his et illis vero segmenta postica plerumque maximam partem nigra. *) Cryptus alvearim Fabr.y a Pauzero 1. c. ad hunc relatus, Microgasteri alveario spin. , infra describendo , pertinct. ^2 Monographia Ichneumonidum Braeonoideorum. Mas niger, ore, abdominis basi, pedibus anterioribus, geniculisque posticis pallidis. -Abdomine planiusculo, apice obtuso, femoribus mediis basi semper obscurioribus. SrmN. Ichneumon Aphidnm L,itm. VilL Ent. Cryptus Aphidum F, Syst. P. 9i. 93? Feminas et mares, mense Junio ex Aphidibus Pini, Rbamni, Rosae prodeuntes, ohseryayi^rojye Sickershausen. 10. ApHiDius restricius, A. niger nitens; ore, antennarum basi, abdominis petiolo lineari aequali, secundi segmenti plaga pedibusque testaceis, coxis trochanteribus femoribus tibiisque posterioribus in medio fuscis; antennis articulis trede* cim. Fem. Long. lin. V4. JMandibulae hiantes, angustae, apice bifidae dentibus acutis , rufae, extremo fuscfJe ; palpi pallidi. v^/i/e/2/i«e filiformes, fuscae, articulis primo etsecundo rufescentibus. Ahdomen lanceolatum, apice compressum, nigro-fuscum, petiolo lineari postice parum latiori, aequali, subbicarinato , rufo-testaceo ; secundo segmento in medio pallido; reliquis concoloribus. Pedes rufo-testacei; coxae posteriores basi fuscae, apice testaceae ; trochanteres iidem apice, femora in medio fuscae; tibiae hae fuscae, basi testaceae, apice paulo dilutiores; tarsi testacei , articulis apice obscurioribus. Alae hyalinae, nervis tenuibus stigmateque pallide fuscis. Cepi in Anetho graveolente horti mense Augusto prope Sickershausen, An femina sequentis? 11. Aphidius diminuens. A. ater, pedibus fuscis, geniculis oreque piceis; abdominis petiolo cylindrico, in medio subconstricto ; antennis tredecim-ariiculatis. Mas. Long. lin. 1, Ab Aphidio picipede, cui similis, differt : Antennis tredccim-articulalis, radicula computata, staturaque minore. Antennae capite thoraceque vix longiores, fuscae, primis duobus, ultra radicem, articulis brevioribus ; reliquis parum elongatis , subcylindricis ; ultimis oblongiusculis. Os piceum. Color corporis aier, piceonitidulus. Abdomen concolor, segmento seeundo parum Genus I V, Aphidim* 2 3 picco-rufo. Pedes antici fusco-picei, femoribus in medio obscurioribus ; postici fusci, trochanteribus inferis apice et tibiis basi parum piceis. Alae hyalinae, nervis tenuibus, fuscis, stigmate pallido. Cepi unum marem prope Sickershausen, 12. ApHiDius dissolutus, A. niger, pedibus piceo-fuscis , ore, abdomine tibiisque basi testaceis; petiolo abdominis brevi, postice dilatato-infundibuliformi; areola cubitali prima interne incompleta. Fem» Sri^ON, Bracoii dissolutus, iV. ah E, Berh Mag. V. p, 29-n-46-Long. lin. 1. Corporis habitus praecedentium , sed abdomen brevius petiolatum , petiolo vix longitudine % abdominis , structurae in Ichneumonibus veris maxime obviae, infundibuliformi, parum ruguloso ; reliqua segmenta circumscriptione communi, oblonga, postice attenuata; terebra subexserta. Alarum nervi omnino , ut in reliquis, sed nervus , ab anastomosi nervi brachialis secundi cum primo oblique versus postica ascendens et ex hac parte areolam cubitalem primam claudens, obsoletissimus, tum, ad ipsam anastomosin transversalem perbrevi spatio rursus incrassatus , colore fusco insignis (ut et reliqui nervi cum stigmate) dein denuo obsoletus. Hinc primo intuitu alienus alarum habitus. JMandihula^et palpi testacea. Antennae quatuordecimarticulatae. Ahdominis segmentum primum et secundum tota testacea, reliqua plaga media obsoleta testacea. Coxae basi fuscae apice testaceae; trochanteres basi apiceque parum testacei; pedes antici testacei, femoribus paulo obscurioribus , tibiis annulis duobus obsoletis fuscis; postici fusco-picei, tibiis basi tarsisque testaceis. JHas, Feminae persimilis; areolis praeter radialis initium, (ut in Var. ft,) omnibus deletis. Feminam cepi in sepibus , et in quercetis mense Julio et Augusto. Marem mense Martio , prope Sickershausen iisdem in locis legi. Varietas : . Paulo minor. -Alarum nervis stigmateque palHdis , nervoque cubitali omnino expallido , ut sola rami radialis pars anterior excurrere videatur, areolis cubita-24 Monographia Ichnevcmonidum Braconoideorum. libus planc inconspicuis. Antermae undecim-articulatae, basin versus paulo pallidiores. Os et clypeus testacea. Abdomen totum piceo-testaceum, petiolo lineari, postice parum dilatato in medio utrinque obsolete angustato, pallidiore; dorso vero abdominis paulo obscuriore, post mortem nigro. Terebra longitudine ultimi segmenti, decurva, subulata, pubescens. Pedes ut in specie genuina, sed trochanteres omnes toti testacei, et tibiae anticae concolores. Femora eadem testacea , basi paulo fuscescentia. An species distincta? Cepi mense Octobre in Pastinacca ad colles. Mas. Plurimum convenit cum femina. Antennae duodecim . articulatae , ultimo articulo majore, paulo crassiore. Abdominis petiolus testaceus, segmentum secundum piceum, reliqua nigra. Pedes ut in mare speciei genuinae. Cepi individua hujus Varietatis , tam mascula quam feminea , mense Octobre in Pastinacca prope Sickershausen ad colles. Marem deprehendi mense Julio et Augusto in Anetho horti, petiolo abdominis obscuriore, piceo, reliquo abdomine toto nigro. \o' Afuidiv s resolutus. A. niger^ore , antennarum basi , abdominis petiolo, secundo segmento, pedibusque totis luteis, alarum areis cubitalibus nullis, radiali inchoata. Mas. Fem. Long. lin. 1. -Caput et thorax aterrima, nitida; Caput thorace paulo latius, hypostomate brevissimo; clypei punctiformis apice, mandibulis et palpis luteis. Oculi magni. Antennae longitudine fere corporis, filiformes duodecimarticulatae ; articulo primo et secundo brevibus, subovatis, reliquis elongatis apicem versus decrescentibus, tertio et quarto magis elongatis cum primo et secundo luteis, reliquis fuscis. Thorax gibbus. JMetathorax brevis, laevis. Abdomen lanceolatum, petiolo lineari, basi dccurvo , aequali secundoque segmento et ano luteis. Terebra brevis , decurva. Pedes toti lutei. Alae hyalinae, qualcs in Varietate (i. praecedentis , area brachiali magna obtrigone, et radiali dimidiata solis conspicuis. Stigma pallidura. IMas in multis convenit^dubius tamen est-Paulo minor. uintennae validiores, tredecim-articulatae , totae fuscae, tertio articulo minus elongato. hypostoma paulo Caput transversum, vertice angusto. Prothorax brevissimus. Ahdomen longe petiolatum, apice triangularicompressum. Antennae articulis paucis. Areolae cubi-/cf/e^duae, isthmo iunctae. Terebra hrerissima , ascendens. Pa/pi 77i«x///are^quadriartlculati 5 labiales triarticulali. Ltabium latiusculum, retusum. IMandibulae bifidae, angustae. Habitus: Inter omnes Ichneumonides distincta est huius generis species, sola ea quam novimus, habitu Ophionum, praesertim Ophionis foliatoris Grav. (Ichn-Eur. III. p. 71 5.) palpis labialibus triarticnlatis praediti,
doi:10.5962/bhl.title.26555 fatcat:fdysuabdcndndgvq7qpw33fnge