Rahvatraditsiooni kasutusvõimalustest talurahva ajaloo uurimisel

Ülle Tarkiainen
2016 Mäetagused  
Teesid: Artiklis vaadeldakse, kuidas aitab ajaloolise traditsiooni tundmine uurida agraar-ja asustusajalugu, eriti viie kitsama teema puhul, mis puudutavad piiritähiseid, külade teket, talude maakasutust, pärimist ja kerjuseid. Ajaloolastele on raskusi valmistanud pärimuse dateerimine, samuti selle usaldusväärsus. Seoses mikroajaloo esiletõusuga on üha rohkem hakatud tähelepanu pöörama sellele, mida inimesed mõtlesid, ja sellele on sageli raske leida vastuseid kirjalikest allikatest. Artiklis
more » ... ikatest. Artiklis vaatluse alla võetud pärimus on tihedalt seotud külaühiskonnaga, ja selles ilmnevad eelkõige talupoegade argieluga seotud arusaamad, mida arhiiviallikad valgustavad enamasti hoopis teisest vaatenurgast. Analüüsi tulemusel on jõutud järeldusele, ei kõige paremaid tulemusi annab ajaloolise traditsiooni arvessevõtmine suhteliselt hilisel ajal, 19. sajandi teisest poolest alates toimunud sündmuste puhul ja olukorras, kus ruumilised suhted ei ole märgatavalt muutunud. Varasemat pärimust on keerulisem kasutada, kuid seegi võimaldab näha rahva suhtumist, mis annab rahva poolt seletatud nähtustele hinge. Otse loomulikult ei kajastu arhiivimaterjalides talupoegade mõttemaailmas peituvad põhjused. Just seetõttu annab rahvapärimuse kasutamine asustus-ja agraarajaloo uurimisel olulise lisa, mis täiendab ratsionaalset pilti toimunud sündmustest ja protsessidest ning võimaldab avada toimunu sügavamaid tagamaid. Märksõnad: agraarajalugu, asustusajalugu, mikroajalugu, minevikust jutustamine, pärimuslik ajalugu Sissejuhatus Ajalooteadus uurib kirjalikke allikaid, mis on Euroopas olemas juba antiikajast, kuid Eesti ala kohta alles keskajast alates. Lisaks nendele on säilinud ka rikkalik pärimus, mis on rahva suust üles kirjutatud enamasti alates 19. sajandi lõpust. Ajaloolaste silmis on rahvatraditsiooni kasutamisega seotud siiski mitmed probleemid. Esimene neist puudutab dateerimist. Ajaloolasele on tähtis kronoloogia: ajas hiljem toimunud sündmus ei saa olla varem toimunud sündmuse põhjus või seda mõjutanud tegur. Kuigi rahvaluule kogumisel on enamasti Rahvatraditsiooni kasutusvõimalustest talurahva ajaloo uurimisel 1 Ülle Tarkiainen http://www.folklore.ee/tagused/nr65/tarkiainen.pdf
doi:10.7592/mt2016.65.tarkiainen fatcat:wbp4dbcfu5g3tlvev2kphxurqa