ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DİN ANLAYIŞINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ (ADANA ÖRNEĞİ) the Primary Religious Education and Ethic Course Program, the Religious Approach of the Primary Religious Education and Et-hics Course Program

Dini Araştırmalar, Ocak-Haziran
2015 Cilt : 18, Sayı : 46, ss   unpublished
Öz Çalışmada Adana ilinde ilköğretim okullarında görev yapan Din Kültürü ve Ah-lak Bilgisi dersi öğretmenlerinin yürürlükte olan din öğretimi programının programın din anlayışını yansıtıp yansıtmadığına yönelik görüşleri analiz edilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin yaşları, çalışma yılları ve programı inceleme durum-ları programın din anlayışının programa yansımasına yönelik görüşlerini farklılaştır-mıştır. Ancak öğretmenlerin cinsiyetleri, mezun oldukları program türü ve
more » ... rogram türü ve lisansüstü öğrenim görme durumları, programın din anlayışının programa yansıması ile ilgili dü-şüncelerini farklılaştırmamıştır. Anahtar Kavramlar-Din Eğitimi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-si Dersi Öğretim Programı, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programının din anlayışı. Abstract Teachers' Views With Regard to the Religious Approach of the Primary Religious Culture and Ethics Course Program (The Case of Adana) In this study, Religious Culture and Ethics Course teachers' attitudes towards religious understanding of religious education programs working in primary schools in Adana are analyzed. According to the survey, teachers' gender, years of work, type of program they graduated and the status of graduate education programs were not differentiated at their views with regard to the religious approach of program. However, the age and program review status of the teachers were differentiated their views towards the program's religious approach of program.
fatcat:b33kbxag4vhq3fbxsk3d7cj26m