A Mononuclear Iron Thiolate Complex with N-Heterocyclic Carbene Ligation

Shangzhao Li, Zhenwu Ouyang, Junjie Zou, Dongyang Wang, Bin Xu, Liang Deng
2022 Huaxue xuebao  
摘要 含硫配体的低价铁物种被认为是固氮酶配位活化氮气时的活性金属物种, 但与之相关的含硫配体的单核型低价 铁配合物的合成非常具有挑战性, 报道很少. 我们发现通过含氮杂环卡宾配体的三配位一价铁配合物(IMes) 2 FeBr 反应, 生成 N(SiMe 3 ) 3 , 转换数(TON)可达 87.
doi:10.6023/a22010038 fatcat:szc6snxzrvfxzbkprxzshjil2y