Mokinio autentiškos patirties įprasminimo būdai pradinio ugdymo procese

Jovita Povilaitytė, Jurgita Lenkauskaitė
2020 Jaunųjų mokslininkų darbai  
Pastaruoju metu vis plačiau kalbant apie į vaiką orientuotą ugdymą(si), ieškoma strategijų, leidžiančių ugdymo procese įprasminti autentišką vaiko patirtį. Viena iš ugdymo(si) strategijų, geriausiai išryškinančių vaiko patirties reikšmę, yra patirtinis mokymasis. Patirtinio ugdymo strategijoje pabrėžiamas mokymasis, kuris pasitelkia veiklą, siekiant kiekvieną vaiką ugdyti akademiškai, fiziškai, kultūriškai ir dvasiškai jį palaikančioje ugdymo įstaigoje, bendruomenėje, sudarant vaikui galimybę
more » ... t vaikui galimybę pasinaudoti jo turima patirtimi (Luckner, Nadler, 1997; Braslauskienė, Norvilienė, Šmitienė, Vismantienė, 2018). Užsienio ir Lietuvos autoriai vis dažniau teoriškai pagrindžia mokinių autentiškos patirties svarbą ugdymo procese. Vis dėlto trūksta tyrimų, atskleidžiančių, kokiais būdais mokinio turimą autentišką patirtį galima įprasminti jau pradinio ugdymo procese, kai dedami mokymosi pagrindai, išliekantys svarbūs visą gyvenimą. Dėl to šiame tyrime yra keliamas tikslas atskleisti, kokiais būdais galima įprasminti mokinio autentišką patirtį pradinio ugdymo procese. Tyrimo tikslui pasiekti atlikta apklausa raštu, kurioje dalyvavoįstaigos, aktyviai taikančios patirtinio mokymosi principus pradinio ugdymo procese, pedagogai ir vadovė (iš viso 6 informantai). Tyrimo duomenims analizuoti pasirinkta kokybinė turinio analizė. Empirinio tyrimo metu gautų duomenų analizė atskleidė, kad ugdymo įstaigoje, kurioje buvo atliktas tyrimas, mokinio autentiškai patirčiai yra skiriama daug dėmesio. Siekiant įprasminti mokinių turimą patirtį pradinio ugdymo procese naudojami įvairūs mokymosi būdai, padedantys identifikuoti jau turimą mokinių patirtį ir ją plėtoti. Pedagogų nuomone, mokinių patirties įprasminimas ypač pasireiškia dienos, skirtos stimuliacijai ir patirčiai, veiklose. Šią dieną mokiniai tyrinėja, eksperimentuoja, pritaiko turimas ir įgytas žinias praktiškai, vyksta į išvykas, kurių metu įtvirtina įgytas žinias. Atskleista, kad siekiant įprasminti mokinio turimą patirtį yra svarbus mokinio aktyvus veikimas tiek pedagogų inicijuotose veiklose, tiek ir vaikams prisidedant prie paties ugdymo(si) proceso organizavimo.
doi:10.21277/jmd.v50i1.286 fatcat:igvp4pxbybccbhg6dek6t7rfra