KÜRESEL REKABET ORTAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ (OTOMOTİV SEKTÖRÜ UYGULAMASI)

Haldun TURAN
2018 Journal of International Social Research  
Öz Otomotiv sektörü üretim işletmeleri içerisinde önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda teknoloji ile yakından ilişkili olan bir sektördür. Yapılan bu araştırmada, küresel rekabet ortamında tedarik zinciri ve bilgi teknolojilerinin, üretim İşletmeleri tarafından nasıl kullanıldığını ve buna ilişkin yaklaşımların neler olduğunun ortaya koyması amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede, Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) ortak bir zemin oluşturulmuş ve buna göre araştırma metodolojisi
more » ... etodolojisi geliştirilmiştir. Araştırma çerçevesine uygun olan 256 şirket belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sipariş ve tedarik süreci maliyetlerini düşürme konusunda ana sanayi ile yan sanayi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05). Ana sanayi ve yan sanayinin maliyet ve ürün kalitesi ile elektronik ticarete ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Ana sanayi ve yan sanayinin teknolojik yeterliliklerine ilişkin görüşler arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). İşletmelerin küresel pazarlarda ayakta kalabilmeleri için bu farklılıkları ve bu farklılıkların neden olduğu olumsuzlukları bertaraf etmelerinde en etkili yol tedarik zincirlerinin yönetimi ve bu yönetimi yaparken bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanılması olacaktır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Rekabet, Bilgi Teknolojileri, Tedarik Zinciri. Abstract The automotive sector is a sector that has an important place among the production enterprises and is also closely related to technology. In this research, it is aimed to reveal how the supply chain and information technologies are used by production enterprises and what are the approaches related to them in global competition environment. Within this framework, a common ground has been established and the research methodology has been developed. 256 companies have been identified according to the research framework. According to the results of the research, there was a statistically significant difference between the main industry and the supplier industry in order to reduce the costs of order and supply process (p <0.05). There was no statistically significant difference between the cost and product quality of the main industry and sub-industry related to electronic commerce (p> 0.05). There was no statistically significant difference between the opinions regarding the technological capabilities of the main industry and sub-industry (p> 0.05). The most effective way to eliminate these differences and the negativities caused by these differences in order to survive in global markets will be the management of supply chains and the effective use of information technologies in making this management.
doi:10.17719/jisr.2018.2995 fatcat:76acfpdd7nagxonynspvgql3su