Changes in concentrations of sera proteins in war wound

Sonja Radakovic, Maja Surbatovic, Nebojsa Stankovic, N. Filipovic
2005 Acta chirurgica iugoslavica  
U toku op{te reakcije organizma na povredu, dolazi do promena u proteinskom sastavu seruma. Cilj prospektivne studije: ispitati promenu koncentracije ukupnih proteina, albumina, kao i brojanog iznosa albuminsko/globulinskog odnosa u serumu ranjenika tokom ~etrnaest dana posle povredjivanja i utvrditi povezanost sa te'inom povrede. Ispitanici: 79 ranjenika hospitalizovanih u VMA. Kontrolna grupa: 33 dobrovoljna davaoca krvi. Te'ina povrede odredjivana je prema ISS klasifikaciji. Uzorci venske
more » ... i. Uzorci venske krvi uzimani su: 12 sati posle ranjavanja, 1, 2, 5 i 14-og dana. Koncentracije ukupnih proteina i albumina, kao i vrednosti albuminsko/globulinskog odnosa su kod ranjenika bile zna~ajno sni'ene u odnosu na kontrolnu grupu u svim terminima merenja. Maksimum sni'enja zabele'en je drugog dana i to za ukupne proteine: 58+9.04 vs. 72.6+3.85 g/l, p<0.01 i albumine: 36.6+6.21 vs. 48.5+1.68 g/l, p<0.001; odnosno petog dana za albuminsko/globulinski odnos: 0.86+0.2 vs. 2.07+0.26, p<0.001. Zaklju~ci: u toku akutno-faznog odgovora kod ranjenika dolazi do znaajnog smanjenja koncentracije ukupnih proteina, albumina i broj~ane vrednosti albuminsko/globulinskog odnosa. Promene su najizra'enije od drugog do petog dana nakon povredjivanja, sa tendencijom normalizacije do kraja posmatranog perioda; intenzitet promena zavisi od te'ine povrede.
doi:10.2298/aci0501059r pmid:16119316 fatcat:qoczbjzskvd33ovdjjtiqgxxv4