The Mechanism of In-Stent Restenosis in Radius Stent

Yoshitaka Iso, Hiroshi Suzuki, Takatoshi Sato, Makoto Shoji, Masayuki Shibata, Nobuyuki Shimizu, Shinji Koba, Eiichi Geshi, Takashi Katagiri
2005 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.69.481 pmid:15791047 fatcat:lguz7i44bjf23bt6n2yemxnrlq