ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ E-LEARNING Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- Επιμόρφωση Τραπεζικων Στελεχών

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
2020 Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
Η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, του e-learning και της δια ζώσης εκπαίδευσης για την επιμόρφωση στελεχών. Αναλυτικότερα, η έρευνα εστιάζεται στην διερεύνηση εφαρμογής του e-learning με αντίστοιχη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, στη σύγκριση των δύο μεθόδων και της αποτελεσματικότητας τους και στην ανεύρεση των αδυναμιών των δύο μεθόδων. Τις αδυναμίες αυτές οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να περιορίσουν με την εξεύρεση εναλλακτικών ή
more » ... ναλλακτικών ή διορθωτικών προτάσεων. Η έρευνα διεξάγεται με την ποιοτική μέθοδο σε τραπεζικά στελέχη τα οποία μέσω συνεντεύξεων παραθέτουν απόψεις και εμπειρίες τους σχετικά με την επαγγελματική τους επιμόρφωση με τις ανωτέρω μεθόδους. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι τα τραπεζικά στελέχη θεωρούν ότι το e-learning έχει θετικά σημεία (ευελιξία χρόνου, τόπου, ρυθμού παρακολούθησης, πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό) και αρνητικά (έλλειψη διάδρασης, επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή). Συμπληρωματικά τα στελέχη επιδεικνύουν μια προτίμηση στην δια ζώσης εκπαίδευση και στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης αυτής, δίδοντας έμφαση στην άμεση επίλυση αποριών, την διαπροσωπική επαφή, την πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση. Τέλος, διατυπώθηκαν αδυναμίες ή μειονεκτήματα και για τις δύο μεθόδους και προτάθηκαν εναλλακτικές, η επικρατέστερη των οποίων είναι η πρόταση για μεικτή εκπαίδευση, ενός συνδυασμού e-learning και δια ζώσης εκπαίδευσης που θα μπορούσε να ενσωματώσει τα δυνατά σημεία των μεθόδων.
doi:10.12681/icodl.2339 fatcat:ccsp6pq6avb5bdiu2tbdd2kiwi