Perkutano-retrogradna rekanalizacija uretralnih striktura prekrivenim metalnim stentovima

V. Stojanovic, Z. Markovic, B.B. Markovic, J. Hadzi-Djokic, C. Tulic
2007 Acta chirurgica iugoslavica  
Prikazano je sopstveno iskustvo u primeni kombinovanog perkutano-retrogradnog pristupa u rekanalizaciji striktura uretera u 4 bolesnika. Metalni vodi~ je plasiran kroz predhodnu perkutanu nefrostomiju a dilatacija balon kateterom ili insercija metalnog stenta radjeni su retrogradno. Ovaj pristup je kori{}en kod striktura kod kojih se perkutano nije mogao plasirati rekanalizacioni balon kateter na mesto su'enja uretera. U sva 4 sluaja metoda je uspe{no uradjena, bez komplikacija.
doi:10.2298/aci0703119s pmid:17988043 fatcat:yhvosjhnunhgnfproijf6guquy