Современные славянские языки в академической славистике: процессы, тенденции, коммуникация и деривация. Rec.: "Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku" ("Prace Slawistyczne – Slavica", 136), red. Zofia Rudnik-Karwatowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, 188 ss

Валентина [Valentina] Г. [G.] Кульпина [Kul'pina], Виктор [Viktor] А. [A.] Татаринов [Tatarinov]
2016 Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej  
Modern Slavic languages and academic Slavic Studies: processes, tendencies, communication and derivation (review)The article is a review of the volume Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku ("Prace Slawistyczne – Slavica" series, vol. 136), ed. Zofia Rudnik-Karwatowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, 188 pp. Współczesne języki słowiańskie a akademicka slawistyka: procesy, tendencje, komunikacja i derywacja (recenzja)Artykuł stanowi
more » ... rtykuł stanowi recenzję pracy Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku ("Prace Slawistyczne – Slavica", 136), red. Zofia Rudnik-Karwatowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, 188 ss.
doi:10.11649/sfps.2016.015 fatcat:hegghuoaezedlm57slrzkmclye