Reinforced (fibrous) bodies and moment theory of elasticity
Армированные (волокнистые) тела и моментная теория упругости

Самвел Оганесович Саркисян
2018 Natsional'naya Akademiya Nauk Armenii. Izvestiya. Seriya Mekhanika  
Մեխանիկա 71, №4, 2018 Механика УДК 539.3 АРМИРОВАННЫЕ (ВОЛОКНИСТЫЕ) ТЕЛА И МОМЕНТНАЯ ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ Саркисян С.О. Ключевые слова: армированный, стержни, тел, моментная теория упругости, стеснённое вращение. Սարգսյան Ս.Հ. Ամրանավորված (թելիկավոր) մարմինները և առաձգականության մոմենտային տեսությունը Հիմնաբառեր՝ ամրանավորված, ձողեր, մարմին, առաձգականության մոմենտային տեսություն, կաշկանդված պտույտներ Աշխատանքում զարգացվում է ձողերով ամրանավորված մարմնի կառուցվածքային և կոնտինուալ մոդելների
more » ... լ մոդելների կառուցման Վ.Վ. Բոլոտինի տեսությունը (ընդհանուր վարիացիոն ֆունկցիոնալների կառուցմամբ): Այնուհետև կառուցվում է կաշկանդված պտույտներով առաձգականության մոմենտային այնպիսի մասնավոր տեսություն, որն ադեկվատ է արմավորված մարմինների կոնտինուալ տեսությանը: Sargsyan S.H. Reinforced (fibrous) bodies and moment theory of elasticity Key words: reinforced beams, body, moment theory of elasticity, constrained rotations In the present paper V.V. Bolotin's theory of construction of structural and continual models of reinforced by beams bodies is developed (with the construction of general variation functional). Further, private theory of moment theory of elasticity with constrained rotation is constructed, which is adequate to the continual theory of reinforced bodies. В работе развивается теория В.В. Болотина построения структурной и континуальной моделей, армированных стержнями тел (с построением общих вариационных функционалов). Далее построена частная теория моментной упругости со стеснённым вращением, которая адекватна континуальной теории армированных тел. Введение. Композитные конструкции, имеющие слоистую или волокнистую структуру, широко применяются в современной технике. В известных работах В.В.Болотина [1-3] построены структурные теории пластин, составленных из жёстких и мягких упругих слоёв в произвольной последовательности. В работах [4, 5] построены континуальные теории многослойных пластин, когда число слоёв достаточно велико. В этих работах установлено, что уравнения континуальной теории многослойных пластин по своей математической структуре адекватны уравнениям моментной теории упругости [6] [7] [8] . Это означает [3] [4] [5] , что континуальные теории многослойных пластин можно трактовать как структурно обоснованные реализации моментной теории упругости. В работах [3-5] не выясняется вопрос о том, конкретно какая частная моментная теория упругости адекватна построенной континуальной теории многослойных пластин. Этот вопрос изучен в работе [9], где построена частная моментная теория упругости со стеснённым вращением, которая адекватна континуальной теории многослойных пластин.
doi:10.33018/71.4.5 fatcat:nimvprsl5nespjrvjy4ff5r2qq