İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Karşı Bakışlarının İncelenmesi

Baki Şahin
2015 Yaratıcı Drama Dergisi  
Bu araştırma, ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına karşı bakışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma betimsel yöntem kapsamında özel durum çalışması kullanılarak yürütülmüştür. Veriler 2014-2015 eğitim öğretim yılında Muğla merkez ve Yatağan ilçesinde bulunan MEB'e bağlı ortaokullarda çalışan toplam 40 ilköğretim matematik öğretmeni ile 5 kapalı uçlu ve 6 da açık uçlu sorunun bulunduğu yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış
more » ... arı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuş ve öğretmenlerin açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevapların benzerlik ve farklılıklarına göre tematik olarak sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin görüşlerine ilişkin oluşturulan bu kodlar her bir temaya göre ayrı ayrı tablolar şeklinde frekans ve yüzdeleri ile birlikte sunulmuştur. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin sorulara ilişkin verdiği cevaplardan bir örnek cevap doğrudan alıntılar yapılarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda, matematik öğretmenlerinin matematik derslerinde çoğunlukla oyun oynattırdıklarını, sık olmasa da yaratıcı dramayı kullanmaya çalıştıkları, yaratıcı dramanın kullanılmasının öğrencilerin öğrenmesine sağlayacağı katkıların farkında oldukları fakat öğretmenden, öğrenciden, müfredattan ve sınıfların fiziki ortamlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı yaratıcı drama yöntemini kullanma konusunda sıkıntılar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak yaratıcı dramanın kullanılması ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur. The aim of this study is to investigation of perspective elementary mathematics teacher against the use of creative drama method in math's course. The study is a descriptive research and case study method was used in this study. Data were gathered from 40 elementary mathematics teachers working in Muğla at 2014-2015 academic years through semi-structured interviews with the participants. The collected data were subject to content analysis and teachers' answers for the open-ended questions were grouped thematically according to similarities and dissimilarities of answers. The created codes related to the participant teachers' opinions were presented separately according to each theme as the form of tables together with frequency and percentage. In addition, a sample from the responses to questions regarding the participant teachers was presented with direct quotations. In conclusion, it is emerged that primary school teachers try to use creative drama in math's courses but not often. As well as, they are aware of its contribution to students learning but they have difficulties with using creative drama method in consequence of students, teaching program and physical environment to classes. Based on these results, some suggestions were made regarding the use of creative drama.
doi:10.21612/yader.2015.005 fatcat:oy7gzte5jzclhgvfarjqou65ra