Seroprevalence of Hepatitis A among Different Age Groups in Sakarya and Review of The Literature

Mehmet Köroğlu, Tayfur Demiray, Hüseyin Agah Terzi, Mustafa Altındiş
2014 Viral Hepatitis Journal  
ÖZET Objectıves: The aim of this study was to investigate the seroprevalence of hepatitis A virus (HAV) infection in all age groups in Sakarya province and to review previously presented data about HAV seroprevalence in Turkey. Materials and Methods: We retrospectively evaluated the records of patients who were tested for IgG anti-HAV and Igm anti-HAV for diagnostic and screening purposes between of 01.01.2012 and 31.12.2013. Anti-HAV antibodies in serum samples were analyzed with
more » ... with chemiluminescence microparticle immunoassay (CMI) method (Architect i2000, Abbott). Values below 1 s/co were accepted as negative and values ≥1 s/co were considered positive. Results: IgG anti-HAV positivity was determined in 1498 (74.7%) people out of 2003 for the two-year screening period. Positivity rates were found as 29.7%, 43.4%, 57.1%, 84.8%, 96.8%, 99%, and 99.3% in the age groups 0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 and 61-92, respectively. IgM anti-HAV positivity was detected in 75 (4.44%) of 1693 people. IgM anti-HAV positivity rates according to age groups 0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, and 61-92 years were 13.2%, 13.7%, 6.3%, 1%, 0%, 0%, and 0.6%, respectively. Conclusion: Our study provides information about the serological status of HAV in Sakarya. Knowledge of the seroprevalence of hepatitis A virus will be guiding for establishing appropriate preventive measures and creation of vaccination programs. Besides the use of vaccines, sanitation activities, creation of healthy water sources, and improving infrastructure systems will make significant contribution toward reducing the incidence of HAV infection. The data obtained from this and similar studies will provide the opportunity to examine and compare the results of the routine HAV vaccination in the forthcoming years. (Viral Hepatitis Journal 2014; 20(3): 110-114) Amaç: Bu çalışmada Sakarya ilinde tüm yaş grupları için Hepatit A virus (HAV) enfeksiyonunun seroprevalansının araştırılması ve ülkemize ait daha önce yayınlanmış verilerin derlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda 01.01.2012 ile 31.12.2013 tarihleri arasında tanı ve tarama amaçlı anti-HAV IgG ve anti-HAV IgM testi istenen hastalara ait kayıtlar retrospektif olarak incelenmiştir. Anti-HAV antikorlarının varlığı kemiluminesens mikropartikül immunoassay (CMIA) yöntemi ile (Architect i2000, Abbott) çalışılmıştır. Bir s/co altındaki değerlere sahip numuneler negatif ve ≥1 s/co değerlerine sahip örnekler pozitif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: İki yıllık sürede tarama yapılan 2,003 kişiden 1,498'inde (%74,7) anti-HAV IgG pozitifliği saptanmıştır. Sıfır-10 yaş grubunda %29,7, 11-20 yaş grubunda %43,4, 21-30 yaş grubunda % 57,1, 31-40 yaş grubunda %84,8, 41-50 yaş grubunda %96,8, 51-60 yaş grubunda %99 ve 61-92 yaş grubunda %99,3 oranında anti-HAV IgG pozitif bulunmuştur. Anti-HAV IgM pozitifliği, çalışma kapsamındaki 1,693 kişiden 75'inde (%4,44) saptanmıştır. Yaş gruplarına göre anti-HAV IgM pozitifliği ise 0-10 yaş %12, 1, 11-20 yaş %15,9, 21-30 yaş %6,9, 31-40 yaş %1,7, 41-50 yaş %0,5, 51-60 yaş %0,6 ve 60 yaş üstünde %1,2 olarak saptanmıştır. Sonuç: Çalışma, Sakarya ilinin HAV yönünden serolojik durumu hakkında bilgi vermektedir. Hepatit A virüsünün prevalansının bilinmesi hastalık için uygun koruyucu önlemlerin alınabilmesinde ve aşı programlarının oluşturulmasında yol gösterici olacaktır. Aşı kullanımının yanında, sanitasyon çalışmaları, sağlıklı su kaynaklarının ulaşılabilir hale getirilmesi ve kanalizasyon-alt yapı çalışmalarına ağırlık verilmesi de HAV enfeksiyonları sıklığını azaltacaktır. Bu ve benzeri çalışmalardan elde edilen veriler, ilerleyen yıllarda rutin HAV aşı uygulamasının sonuçlarını incelemek amacıyla yapılacak araştırmalara katkı ve mukayese imkanı sağlayacaktır. (Viral Hepatit Dergisi 2014; 20(3): 110-114) Anahtar kelimeler: Hepatit A, anti-HAV, anti-HAV IgG, anti-HAV IgM, seroprevalans, hepatit A aşısı Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
doi:10.4274/vhd.63825 fatcat:oofqm6ljjjbedphgow4qpr4zve