Uloga postoperacione zračne terapije u lečenju ranog karcinoma dojke

Jasmina Mladenovic, Nenad Borojevic, Jelena Sasic
2002 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд КРАТАК САДРЖАЈ: Карцином дојке је најчешће малигно обољење жена и један од водећих узрока смрти жена оболелих од малигне болести. Лечење раног карцинома дојке (први и други стадијум) подразумева мастектоми ју или поштедну хируршку операцију с дисекцијом аксиле, после чега обично следи адјувантна хемиотерапија и/или хормонотерапија, и/или постоперациона зрачна терапија код болесника с повећаним ризиком за појаву ре цидива тумора. Сврха
more » ... мора. Сврха постоперационе радиотерапије јесте да се постигне боље локално дејство и продужи вре ме преживљавања без рецидива болести, док је побољшање укупног времена преживљавања остало отворено. После учињене радикалне мастектомије, код високоризичних болесница спроводи се зрачна терапија зида груд ног коша и регионалних лимфних структура аксиле, регије супраклавикуле и парастернума, а у зависности од па тохистолошког налаза материјала одстрањене дојке и лимфних чворова у пазуху. После поштедне хируршке опе рације дојке обавезна је постоперациона зрачна терапија преосталог ткива дојке, док се регионални лимфни чво рови зраче према истим принципима као и после радикалне мастектомије. С обзиром да се постоперациона зрач на терапија углавном комбинује с адјувантном хемиотерапијом, начин комбиновања ова два модалитета лечења (конкомитантно или секвенцијско) остаје и даље отворено. Кључне речи: карцином дојке, постоперациона радиотерапија. (СРП АРХ ЦЕЛОК ЛЕК).
doi:10.2298/sarh0210345m pmid:12577679 fatcat:begdxtxe4fbuhly6lwdcq4a2bm